Wójt Gminy Kuźnica z absolutorium

Rada Gminy Kuźnica udzieliła absolutorium Wójtowi Gminy Kuźnica – Pawłowi Mikłaszowi za wykonanie budżetu gminy za 2015 r. W głosowaniu jawnym 11 radnych głosowało za udzieleniem absolutorium, a 4  wstrzymało się od głosu.

Pozyskana kwota dotacji ze źródeł zewnętrznych (z pominięciem dotacji celowych) wyniosła 1 803 560,22 zł. (więcej…)