Przetarg na sprzedaż autobusu

Wójt Gminy Kuźnica
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż autobusu Autosan

1. Nazwa i siedziba Sprzedającego:
Gmina Kuźnica
pl. 1000-lecia Państwa Polskiego 1
16-123 Kuźnica

2. Dane dotyczące przedmiotu sprzedaży:
– autobus AUTOSAN, model: A0909L.01 12.5t, wersja: TRAMP, rok prod. 2008, nr rej. BSK14PW, nr VIN: SUADW3CFT8S680852.

3. Cena wywoławcza wynosi:
– autobus AUTOSAN – 35 100,00 zł netto (słownie: trzydzieści pięć tysięcy sto złotych).

4. Wadium:
Wadium w wysokości:
– 3 510,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset dziesięć złotych) powinno być wniesione do dnia 18.11.2022 r. na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Sokółce Oddział w Kuźnicy
61 8093 0000 0000 1124 2000 0160, lub gotówką w kasie Urzędu Gminy Kuźnica z adnotacją: „Wadium – autobus AUTOSAN”.
Wadium wniesione przez nabywcę zalicza się na poczet ceny nabycia. Wadium wniesione przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone zostanie zwrócone w terminie 14 dni od dokonania wyboru oferty. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg uchylił się od zawarcia umowy lub nie zapłacił pełnej ceny sprzedaży.

5. Miejsce i termin przetargu:
a/ Oferta powinna być złożona osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Kuźnica pok. nr 19 lub za pośrednictwem poczty wysłana na adres Urząd Gminy Kuźnica, pl. 1000-lecia Państwa Polskiego 1, 16-123 Kuźnica
b/ Termin składania ofert upływa 21.11.2022 r. o godz. 15.00.
c/ Oferty złożone lub doręczone po terminie nie będą rozpatrywane.
d/ Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.11.2022 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Kuźnica w pokoju nr. 21.
e/ Oferta przestaje wiązać z upływem 14 dni od dokonania wyboru oferty.

6. Warunki przystąpienia do przetargu:
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oferty w zamkniętej kopercie opisanej:
„Oferta na zakup autobusu Autosan. Nie otwierać przed 22.11.2022 r. godz. 10.00” następujących dokumentów:
formularza ofertowego, określającego cenę za przedmiot przetargu – załącznik nr 1 do ogłoszenia o pisemnym przetargu nieograniczonym. Oferta powinna być podpisana przez upoważnione osoby pod rygorem nieważności,
oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu – załącznik nr 2 do ogłoszenia o pisemnym przetargu nieograniczonym,
obowiązek informacyjny dla osób startujących w przetargach w związku z przetwarzaniem danych osobowych – załącznik nr 3 do ogłoszenia o pisemnym przetargu nieograniczonym,
dowód wpłaty wadium.

7. Kryterium wyboru oferty:
Kryterium oceny ofert – 100% cena.

8. Oględziny:
Oględzin przedmiotu sprzedaży można dokonać po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z kierownikiem Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej pod nr tel. 503 773 981.

9. Termin zawarcia umowy sprzedaży:
a/ Oferent wyłoniony w przetargu zostanie zaproszony do podpisania umowy w Urzędzie Gminy Kuźnica w terminie ustalonym przez sprzedającego (nie później niż 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia),
b/ Oferent, którego oferta została wybrana zobowiązany jest do zapłacenia ceny nabycia w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy na rachunek bankowy sprzedającego: Bank Spółdzielczy w Kuźnicy 37 8093 0000 0000 1124 2000 0010,
c/ Przekazanie autobusu Oferentowi nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym po podpisaniu umowy i dokonaniu przez Oferenta wpłaty pełnej oferowanej kwoty na wskazany powyżej numer rachunku bankowego.

10. Informacje dodatkowe:
a/ Autobus będący przedmiotem przetargu zostanie sprzedany za najwyższą oferowaną cenę, jednak nie mniej, niż cena wywoławcza. W przypadku złożenia ofert z takimi samymi cenami o wyborze oferty decyduje kolejność jej wpływu do Urzędu Gminy Kuźnica.
b/ Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z uczestników zaoferował cenę równą lub wyższą cenie wywoławczej.
c/ Wójt Gminy Kuźnica zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania oferty bez podania przyczyn.

Wójt Gminy Kuźnica
Paweł Mikłasz

Załączniki w formacie zip

Polecane inne artykuły

Autor ugkuz

Skip to content