Turnusy rehabilitacyjne

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci.
TURNUSY REHABILITACYJNE DLA DZIECI ROLNIKÓW UBEZPIECZONYCH W KRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w okresie wakacji letnich organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w Kasie. Wypoczynek dzieci łączony jest z programem rehabilitacji leczniczej w zakresie wad postawy i chorób układu ruchu oraz układu oddechowego. Dzieci kierowane na turnus rehabilitacyjny muszą być samodzielne
i zdolne do samoobsługi. Turnus rehabilitacyjny trwa 21 dni.
Zasady kierowania dziecka na turnus rehabilitacyjny:
1. Przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy. Jeżeli rolnik ubezpieczony jest na wniosek
w pełnym zakresie – ubezpieczenie powinno trwać nieprzerwanie, co najmniej rok.
2. Na rehabilitację może zostać skierowane dziecko, które jest uprawnione do renty rodzinnej.
3. Wiek – dzieci urodzone w latach 2008 – 2016 (7 – 15 lat).
4. Podstawą skierowania dziecka na turnus rehabilitacyjny jest wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą stanowiący załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie rehabilitacji rolniczej i turnusów regeneracyjnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2757). Wniosek powinien być wystawiony przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę, przez którego leczone jest dziecko.
Pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy rehabilitacyjne mają dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.
Wyjazd dzieci na turnus rehabilitacyjny następuje z siedziby Oddziału lub Placówki Terenowej KRUS w Zambrowie lub Augustowie pod nadzorem wyznaczonych pracowników odpowiedzialnych za bezpieczny przejazd dzieci na trasie KRUS – ośrodek rehabilitacyjny. Przewóz dzieci odbywa się wynajętym autokarem.
Odpłatność za pobyt oraz koszt podróży dziecka w całości pokrywa KRUS.
Dzieci uczestniczące w turnusach rehabilitacyjnych ubezpieczone są od następstw nieszczęśliwych wypadków przez Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych.
W 2023 r. Oddział Regionalny KRUS w Białymstoku posiada miejsca na turnusy rehabilitacyjne:
– dla dzieci ze schorzeniami układu ruchu
Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu Zdroju
w terminie 25.06 – 15.07.2023 r.
– dla dzieci ze schorzeniami układu oddechowego
Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Iwoniczu Zdroju
w terminie 13.07 – 02.08.2023 r.
oraz
Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Szklarskiej Porębie
w terminie 20.07 – 09.08.2023 r.

W przypadku zainteresowania skierowaniem dziecka na turnus rehabilitacyjny należy zgłosić się do najbliższej jednostki organizacyjnej KRUS po druki: „wniosek o rehabilitację leczniczą/turnus regeneracyjny” oraz „informację o stanie zdrowia dziecka wraz
z oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego”. Do wniosku należy również dołączyć wypełniony druk „informacje podawane w przypadku pozyskiwania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą’. Druki są dostępne również na stronie internetowej Kasy www.krus.gov.pl.
Informacje można uzyskać pod numerami telefonów: Białystok – 85 7497305, Zambrów –
86 2760878, Augustów – 87 6446714.
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW – 10.05.2023 r.

Polecane inne artykuły

Autor ugkuz

Skip to content