Konkurs Zabytek Wiejski

Regulamin
„Konkursu na Najlepiej Zachowany Zabytek Wiejskiego Budownictwa Drewnianego
w Województwie Podlaskim w 2024 r.”

I. Organizator konkursu.
1. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
2. Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu
II. Cele konkursu.
1. Ochrona tradycyjnego, wiejskiego budownictwa drewnianego.
2. Propagowanie wiedzy na temat wartości zabytkowej i piękna dawnej wiejskiej architektury drewnianej.
3. Zachęcanie władz gminnych i właścicieli obiektów drewnianego budownictwa wiejskiego do dbałości o ich stan.
4. Rozpropagowanie piękna i wartości dawnej zabudowy drewnianej.
5. Kształtowanie poczucia tożsamości regionalnej, dumy z dbałości o zachowane obiekty i potrzeby ich
konserwacji i utrzymania.
6. Wskazanie możliwości dostosowania budynków drewnianych do współczesnych potrzeb z zachowaniem
ich naturalnych pierwotnych właściwości.
III. Warunki udziału w konkursie.
1. Konkurs jest adresowany do wszystkich właścicieli i użytkowników budynków drewnianych na terenach wiejskich i miejskich województwa podlaskiego (w miejscowościach liczących do 5 000 mieszkańców):
– budynków mieszkalnych: domów, dworów, czworaków, dróżniczówek,
– budynków gospodarczych: spichlerzy, stodół, wozowni, maneży, itp.
– budynków użyteczności publicznej: dworców kolejowych, karczm, szkół, siedzib urzędów gminy,
spichlerzy gminnych,
– budynków przemysłowych: wiatraków, młynów, kuźni itp.,
– zagród wiejskich i założeń dworskich.
2. Do konkursu zgłaszamy obiekty powstałe do 1960 roku.
3. W konkursie nie mogą uczestniczyć jednostki statutowo zobowiązane do ochrony zabytkowego budownictwa – muzea, skanseny oraz kościoły, cerkwie, meczety i bożnice.
Kapliczki i krzyże będące własnością związków wyznaniowych lub społeczności lokalnej nie mogą być zgłaszane do udziału w konkursie.
4. Do Konkursu nie mogą zostać zgłoszone budynki nagrodzone w jego poprzednich edycjach.
5. Zgłoszenie obiektu do konkursu wymaga zgody jego właściciela.
IV. Oceny i nagrody.
1. W skład jury wchodzą:
– przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
– przedstawiciele Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
– przedstawiciele Narodowego Instytutu Dziedzictwa Oddziału Terenowego w Białymstoku
– przedstawiciele Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu
– przedstawiciele Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej
– przedstawiciele Centrum Kultury Białoruskiej w Białymstoku

2. Ocena obiektów będzie się opierać na opinii członków jury wyrażonych w sytuacjach dyskusyjnych
większością głosów jury, które będzie brało za podstawę następujące kryteria:
– stan zachowania obiektu zgodny z tradycją regionalnego budownictwa wiejskiego
– zachowanie wnętrza zgodnego z tradycją lokalną, a zwłaszcza urządzeń grzewczych
– obiekty małej architektury (płot, studnie, kapliczki, itp.)
– otaczającą zieleń nawiązującą do charakteru budynku

Nagrody:
Pierwsza nagroda – 7 000 zł., trzy drugie nagrody po 3.000 zł., pięć trzecich nagród po 1.500 zł. oraz dziesięć wyróżnień po 500 zł.
Na wniosek jury wysokość nagród może ulec zmianie.
W przypadku przyznania nagrody dla samorządu lub instytucji prowadzonych przez samorząd należy ją przeznaczyć
w całości na ochronę dóbr kultury.
Terminy: przyjmowanie zgłoszeń do 14 czerwca 2024 roku, wizytacja terenowa zgłoszonych obiektów do 20 września 2024 r., ocena zgłoszonych budynków przez jury w październiku 2024 r., ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w listopadzie 2024 r.
Informacji o konkursie udziela:
Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu,
tel. (086) 2771 – 328 w. 30 w godz. 8-16., www.muzeumrolnictwa.pl
Udział w konkursie jest zgłaszany poprzez wypełnienie druku zgłoszenia.
Adres wysyłki zgłoszeń:
Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu
18-230 Ciechanowiec, ul. Pałacowa 5
lub drogą elektroniczną na adres e-mail: zabytekpodlasia@muzeumrolnictwa.pl

karta zgłoszeniowa(1)

Karta zgłoszeniowa

Polecane inne artykuły

Skip to content