Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kuźnicy

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9) lit. d, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1439 ze zm.) gmina zobowiązana jest do udostępnienia na stronie internetowej gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informacje o punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kuźnicy prowadzony jest przez jednostkę organizacyjną Gminy Kuźnica – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźnicy.

PSZOK mieści się przy ul. Rolnej 3 w Kuźnicy i jest czynny od czwartku do piątku w godzinach od 800 do 1430, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

W PSZOK-u przyjmowane są następujące frakcje odpadów komunalnych:
1) papier;
2) metale;
3) tworzywa sztuczne;
4) opakowania wielomateriałowe;
5) szkło;
6) bioodpady;
7) przeterminowane leki;
8) chemikalia;
9) odpady niebezpieczne;
10) odpady niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek;
11) zużyte baterie i akumulatory;
12) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
13) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
14) zużyte opony;
15) odpady budowlane i rozbiórkowe;
16) tekstylia i odzież;
17) popiół.

Regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dostępny jest poniżej:

Regulamin PSZOK

Polecane inne artykuły

Autor ugkuz

Skip to content