Rekrutacja dzieci do oddziału przedszkolnego w Przedszkolu

Dodatkowa rekrutacja dzieci do projektu pt. „Każdy chce być przedszkolakiem – zwiększenie dostępności dzieci do przedszkola” nr WND-RPPD.03.01.01-20-0230/17 realizowanego w ramach Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działania 3.1. Kształcenie i edukacja, Poddziałania 3.1.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, będzie prowadzona od dnia 6 grudnia 2018 r. do 14 grudnia 2018 r.

Szczegóły rekrutacji dzieci do nowego oddziału przedszkolnego mieszczącego się w Przedszkolu w Kuźnicy zostały przedstawione w REGULAMINIE REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie pt. „Każdy chce być przedszkolakiem – zwiększenie dostępności dzieci do przedszkola” oraz zmianach do ww. regulaminu.

Komplet dokumentów należy składać do dnia 14 grudnia 2018 r. do Biura Projektu z siedzibą w Urzędzie Gminy Kuźnica, pl. 1000-lecia Państwa Polskiego 1, 16-123 Kuźnica. 

Pliki do pobrania:

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie pt. „Każdy chce być przedszkolakiem – zwiększenie dostępności dzieci do przedszkola” z dnia 01.08.2018 r.
Zmiana 1 z dnia 6.08.2018 r. do REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie pt. „Każdy chce być przedszkolakiem – zwiększenie dostępności dzieci do przedszkola”

Zmiana 2 z dnia 13.08.2018 r. do REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie pt. „Każdy chce być przedszkolakiem – zwiększenie dostępności dzieci do przedszkola”

Zmiana 3 z dnia 24.10.2018 r. do REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie pt. „Każdy chce być przedszkolakiem – zwiększenie dostępności dzieci do przedszkola”

Zmiana 4 z dnia 06.12.2018 r. do REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie pt. „Każdy chce być przedszkolakiem – zwiększenie dostępności dzieci do przedszkola”

Dokumenty do złożenia przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka w celu wzięcia udziału w projekcie:

  1. Formularz zgłoszeniowy dziecka do nowego oddziału przedszkolnego w Przedszkolu w Kuźnicy
  2. Deklaracja uczestnictwa w projekcie
  3. Oświadczenie uczestnika biorącego udział w realizacji projektu
  4. Zakres danych osobowych uczestników biorących udział w projektach realizowanych ze środków EFS w ramach RPOWP na lata 2014-2020 koniecznych do wprowadzenia do SL2014

Polecane inne artykuły

Autor ugkuz

Skip to content