Sesja Rady Gminy “Na żywo”

Obowiązek informacyjny dla uczestników sesji Rady Gminy Kuźnica
– rejestracja  i transmisja posiedzeń Rady Gminy (wizja i fonia), informujemy: 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Kuźnica z siedzibą
  1000-lecia Państwa Polskiego 1, 16-123 Kuźnica, reprezentowany przez Wójta Gminy Kuźnica. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: pl. 1000-lecia Państwa Polskiego 1, 16-123 Kuźnica lub drogą
  e-mailową pod adresem: sekretariat@kuznica.ug.gov.pl.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@kuznica.ug.gov.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą oraz ustawy z dnia
  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej.
 4. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji jawności działania organów gminy. Obrady sesji Rady Gminy Kuźnica są utrwalane i transmitowane online za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania z sesji są dostępne m.in. na stronach internetowych BIP oraz Urzędu Gminy Kuźnica.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące zadania publiczne na podstawie odrębnej umowy powierzenia danych oraz osoby trzecie w związku z tym, iż nagranie stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji obowiązku ustawowego, lecz nie krócej niż czas wskazany w przepisach o archiwizacji w organach administracji publicznej.
 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, informacji o zasadach ich przetwarzania. Nie istnieje możliwość usunięcia ani ograniczenia przetwarzania w odniesieniu do danych osobowych upublicznionych.
 8. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich nie podanie spowoduje brak możliwości uczestnictwa w posiedzeniach sesji Rady Gminy.
 10. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

Polecane inne artykuły

Autor ugkuz

Skip to content