Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9) lit. e, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1439 ze zm.) gmina zobowiązana jest do udostępnienia na stronie internetowej gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informacji o zbierającym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kuźnicy zlokalizowanego przy ul. Rolnej 3, od czwartku do piątku w godzinach od 800 do 1430, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym Posiadacz zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych jest obowiązany do przekazania go zbierającemu zużyty sprzęt lub podmiotowi uprawnionemu do zbierania zużytego sprzętu, o którym mowa w art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Polecane inne artykuły

Autor ugkuz

Skip to content