Informacja o Raporcie o stanie gminy Kuźnica za rok 2019

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) Wójt Gminy Kuźnica przedstawia Radzie Gminy Kuźnica Raport o stanie Gminy Kuźnica za rok 2019. Raport został złożony przez Wójta Gminy Kuźnica Pawła Mikłasz do Biura Rady Gminy w dniu 04.06.2020 r.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim.
Mając na uwadze w/w przepisy prawa informuję, iż w debacie nad Raportem o stanie Gminy Kuźnica za 2019 rok zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącego Rady Gminy Kuźnica. Zgodnie z ust. 8 art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.”
Sesja, na której zostanie przedstawiony raport o stanie Gminy Kuźnica odbędzie się 06.08.2020 r. /czwartek/ o godz. 12:00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Kuźnicy. W związku z powyższym zgłoszenia można składać do dnia 05.08.2020 r. (środa), do godziny 15.00 w Urzędzie Gminy Kuźnica, Pl. Tysiąclecia PP 1, pokój Nr 16 (decyduje data wpływu zgłoszenia do Urzędu).

Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Kuźnica, a także w Biurze Rady Gminy Kuźnica, Pl.1000-lecia PP 1, pokój Nr 16.

Poniżej treść Raportu o stanie Gminy Kuźnica za rok 2019, złożonego do biura Rady Gminy Kuźnica przez Wójta Gminy Kuźnica – Pawła Mikłasza:

Raport o stanie Gminy Kuźnica za rok 2019
Zgłoszenie udziału w debacie nad raportem

Polecane inne artykuły

Autor ugkuz

Skip to content