Inwestycje zrealizowane przez Gminę Kuźnica w 2022 r.

Wójt Gminy Kuźnica zaprasza do zapoznania się z inwestycjami, które były realizowane w 2022 r. na terenie Gminy Kuźnica.

Inwestycje zrealizowane

1. Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie przestrzenno-funkcjonalne m. Kuźnica poprzez budowę oświetlenia ulicznego
Dofinansowanie dla Gminy Kuźnica w wysokości 316 154,16 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego.

pl. 1000-lecia Państwa Polskiego

ul. Grodzieńska

ul. Jagiellońska

ul. Kopernika

ul. Podlipska

 

ul Sidrzańska

ul. Topolowa

2. Adaptacja części budynku szkoły podstawowej w Kuźnicy na potrzeby przedszkola”Dofinansowanie dla Gminy Kuźnica w wysokości 572 385,29 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego.

3. Przebudowa drogi gminnej Nr 103670B (ul. Pogodna)
Gmina Kuźnica pozyskała dofinansowanie z dwóch źródeł:
1. ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 3 533 183,71 zł (kwota po przetargu).

2. oraz pomoc finansowa w formie dotacji z Województwa Podlaskiego w wysokości 250 000,00 zł

ul. Pogodna przed

ul. Pogodna w trakcie

ul. Pogodna po

4. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Kuźnica, Wojnowce, Chreptowce i Kruglany, gm. Kuźnica
Dofinansowanie dla Gminy Kuźnica z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wartość dofinansowania po przetargu wynosi 774 219,95 zł.
Realizacja inwestycji pozwoli na połączenie istniejących wodociągów w miejscowościach Kuźnica i Kruglany, co wyrówna ciśnienia i zapewni dostawę wody do najbardziej oddalonych miejscowości w Gminie Kuźnica.

5. „Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie gminy Kuźnica 2”.
Dofinansowanie dla Gminy Kuźnica w wysokości 1 497 105,00 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej XI Wspieranie odbudowy gospodarki regionu w związku z pandemią COVID-19 Działanie 11.1 Wspieranie odbudowy gospodarki regionu w związku z pandemią COVID-19.

 

6. Przebudowa z rozbudową drogi gminnej Nr 103678B ul. Polna w miejscowości Kuźnica
Dofinansowanie dla Gminy Kuźnica w wysokości 3 593 183,71 zł z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

ul. Polna przed

ul. Polna w trakcie

ul. Polna po

Inwestycje w  trakcie realizacji

1. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w m. Kuźnica Dofinansowanie dla Gminy Kuźnica w wysokości 4 085 000,00 zł z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

2. „Przebudowa drogi w obrębie Czuprynowo i w obrębie Parczowce, gm. Kuźnica”
Gmina Kuźnica pozyskała dofinansowanie z dwóch źródeł:

– ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1 162 500,00 zł

– ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich poddziałanie Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii w wysokości 2 136 952,00 zł.

Polecane inne artykuły

Autor kszydlowska

Skip to content