Inwestycje zrealizowane w Gminie Kuźnica w 2023 r.

Początek roku to czas na podsumowanie zrealizowanych planów i projektów oraz okazja do planowania kolejnych inwestycji.

Rok 2023 to kolejny rok, który upłynął pod względem inwestycji w Gminie Kuźnica.

Wójt Gminy Kuźnica zaprasza do zapoznania się z inwestycjami, które zostały zrealizowane w 2023 r. na terenie Gminy Kuźnica.

  1. Przebudowa z rozbudową drogi gminnej Nr 103648B ul. Polna w m. Kuźnica

Inwestycja dofinansowana jest z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 3 533 183,71 zł.

Przed

W trakcie

Po

2. Przebudowa z rozbudową drogi gminnej w obrębie wsi Czuprynowo i obrębie wsi Parczowce

Gmina Kuźnica pozyskała dofinansowanie na przebudowę drogi z następujących źródeł:

a) dofinansowanie w wysokości 2 075 393,27 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich podziałanie Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

b) dofinansowanie w wysokości 1 162 500,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi w obrębie Czuprynowo i w obrębie Parczowce, gm. Kuźnica”.

c) pomoc finansowa z Województwa Podlaskiego dla Gminy Kuźnica w formie dotacji z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa z rozbudową drogi gminnej w obrębie wsi Czuprynowo i wsi Parczowce” w wysokości 250 000,00 zł.

Przed

W trakcie

Po

3. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w m. Kuźnica

dofinansowanie w wysokości 3 740 796,42 zł z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Przed

W trakcie

Po

4. Przebudowa drogi gminnej Nr 103662B w miejscowości Wołkusze i Łowczyki, gm. Kuźnica

dofinansowanie w wysokości 2 794 984,38 zł z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych II edycja.

Przed

W trakcie

Po

5. Budowa ekologicznego placu zabaw przy Przedszkolu w Kuźnicy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

dofinansowanie w wysokości 70 000,00 zł na realizację zadania
pn. „Budowa ekologicznego placu zabaw przy Przedszkolu w Kuźnicy”. Inwestycja dofinansowana jest ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”.

Przed

W trakcie

Po

6. Budowa chodnika na ul. Sokólskiej w miejscowości Kuźnica w ramach przebudowy drogi gminnej Nr 103697B w m. Kuźnica

Zadanie zostało sfinansowane ze środków funduszu sołeckiego i środków budżetu Gminy Kuźnica. Wartość zadania: 75 000,00 zł.

W trakcie

Po

7. Remont elewacji wraz z dociepleniem budynku świetlicy wiejskiej w Klimówce

Środki własne w wysokości: 96 700,00 zł.

Przed

W trakcie

Po

* sporządzono przed zakończeniem roku budżetowego dane mogą nieznacznie różnić się od danych, które będą zaprezentowane w sprawozdaniu z wykonania budżetu oraz w raporcie o stanie gminy za rok 2023.

** podane kwoty mogą ulec zmianie ze względu na zatwierdzenie dofinansowania przez instytucje zarządzające poszczególnymi programami

*** podane kwoty nie obejmują kosztów dodatkowych, które nie są ujmowane w kosztach kwalifikowanych przedsięwzięć przy udziale środków zewnętrznych

Polecane inne artykuły

Autor kszydlowska

Skip to content