Podsumowanie kadencji w latach 2015-2023 w Gminie Kuźnica

W latach 2015 – 2023 na terenie Gminy Kuźnica zrealizowano wiele inwestycji rozwijających infrastrukturę drogową, wodociągową, społeczną oraz sprzyjających poprawie warunków życia mieszańców.

Na rozwój Gminy Kuźnica ze środków zewnętrznych pozyskano prawie 64 mln . Wykonano zaplanowane inwestycje drogowe – prawie 16 km dróg gminnych, na które pozyskano ponad 31 mln zł dofinansowania oraz ok. 27,5 km dróg powiatowych, gdzie partycypowano w kosztach przebudowy.

Poprawiono infrastrukturę drogową poprzez realizację długo wyczekiwanych przez mieszkańców inwestycji drogowych m.in.: droga Kuźnica-Czuprynowo, Czuprynowo-Łosośna Mała-Wołkusz, m. Kowale, Wołkusze-Łowczyki, Czuprynowo-Parczowce, m. Parczowce, m. Klimówka.

Zawarto umowy na przebudowę drogi w m. Mieleszkowce Zalesiańskie oraz ul. Kresowa, ul. Sosnowa, ul. Wschodnia w m. Kuźnica. Inwestycje te są w trakcie realizacji.

W Kuźnicy przebudowano łącznie z całą infrastrukturą drogową tj. kanalizacja burzowa, wodociąg i kanalizacja sanitarna oraz oświetlenie uliczne następujące ulice: ul. Leśna, ul. Graniczna, ul. Grodzieńską, ul. Pogodną, ul. Słoneczną, ul. Wichrową, ul. Sportową, ul. Rolną i Pogodną, ul. Wschodnią, ul. Gajową, ul. Polną.

Obecnie inwestycje są w fazie procedury przetargowej tj. ul. Szkolna, ul. Podlipska, plac postojowy przy Szkole Podstawowej w Kuźnicy.

Mapa inwestycji drogowych w Gminie Kuźnica

 

Realizacja olbrzymiej ilości zadań inwestycyjnych była możliwa dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych. Zrealizowano ponad 120  projektów z czego ponad 20 dotyczących inwestycji drogowych.

 

Poprawa życia mieszkańców to także rozwój inwestycji komunalnych. Za kwotę prawie
4 mln zł wybudowano nowoczesny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Bazowej w m. Kuźnica.

PSZOK

 

Udało się pozyskać ponad 16 mln zł na inwestycje dotyczące rozbudowy oczyszczalni ścieków i przepompowni w Kuźnicy.  Modernizację sieci wodociągowej oraz przebudowę z rozbudową hydroforni w Kuźnicy i Kuścińcach rozpoczęto w 2023 r. Obecnie obie inwestycje są w trakcie realizacji.

OCZYSZALNIA, WODOCIĄGI, HYDROFORNIE

 

Mieszkańcy Gminy otrzymali wsparcie na montaż instalacji OZE. Gmina na ten cel pozyskała środki w wysokości ponad 2 mln zł.

OZE

 

W latach ubiegłych na termomodernizację oświetlenia ulicznego w m. Kuźnica pozyskano kwotę w wysokości ponad  900 tyś. zł. Z tych środków zmodernizowano oświetlenie ul. Sokólska, ul. Grodzieńska, pl. 1000-lecia Państwa Polskiego, ul. Jagiellońska, ul. Topolowa, ul. Graniczna, ul. Kopernika, ul. Podlipska i ul. Sidrzańska. Prawie 500 tyś. zł pozyskano na wymianę oświetlenia na energooszczędne we wszystkich miejscowościach gminy Kuźnica. Inwestycja będzie realizowana w 2024 r.

OŚWIETLENIE

 

Na termodernizację  budynku Szkoły Podstawowej pozyskano ponad 3 mln zł. Na inwestycje dotyczące przedszkola pozyskano kwotę ponad 700 tyś zł  w tym ponad 500 tyś zł na adaptację przedszkola w budynku Szkoły Podstawowej w Kuźnicy.

SZKOŁA

 

PRZEDSZKOLE

Zadbano o przestrzeń publiczną budując dwa place zabaw na ten cel pozyskano ponad 100 tyś. zł.

PLACE ZABAW

Na rozwój ochotniczych straży pożarnych (zakup sprzętu, samochodów) pozyskano środki w wysokości ponad 1,8 mln zł.  Z czego ponad 470 tyś zł na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kuźnica. W latach 2023-2024 r. Gmina Kuźnica pozyskała środki na zakup ciężkiego wozu bojowego dla OSP w Kuźnicy w wysokości ponad 1 mln zł. Pozostałą kwotę w wysokości ponad 0,5 mln zł stanowić będą środki z budżetu Gminy Kuźnica.

OSP

 

Pozyskano środki zewnętrzne na renowację zabytkowej kapliczki w Wołkuszach oraz usuwanie azbestu i odpadów z folii rolniczych.

ZABYTKI
AZBEST, FOLIE

 

Plany na przyszłość:

  1. dokończenie przebudowy infrastruktury drogowej w Kuźnicy i sołectwach: Bilminy, Szymaki, Palestyna, Wołkusze, Cimanie, Kuźnica-Kruglany, budowa drogi dojazdowej na cmentarz prawosławny, wspólnie z powiatem sokólskim Długosielce-Wyzgi-Milenkowce,
  2. budowa Centrum Kultury w Kuźnicy (GOKiS, Biblioteka, Klub Seniora),
  3. dokończenie przebudowy ul. w m. Kuźnica np.: ul. Bilmina, ul. Wodna, ul. Graniczna, ul. Sokólska, ul. Grodzieńska, ul. Bazowa, ul. Bazyliańska,
  4. modernizacja oświetlenia ulicznego w całej gminie,
  5. zagospodarowanie terenu wokół „zalewu”,
  6. modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Kuźnica i dalsza rozbudowa sieci kanalizacyjnej,
  7. pozyskanie dofinansowania na odnawialne źródła energii dla mieszkańców.

 

 

Polecane inne artykuły

Autor kszydlowska

Skip to content