XIV edycja Nagrody Honorowej IPN „Świadek Historii”

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku oraz Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Olsztynie zapraszają do zgłaszania kandydatów (instytucji, organizacji i osób fizycznych) do XIV edycji Nagrody Honorowej ,,Świadek Historii’’.
Nagroda jest przyznawana osobom fizycznym, instytucjom i stowarzyszeniom działającym na terenie województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego za szczególnie aktywny udział w upamiętnianiu historii Narodu Polskiego oraz współpracę z IPN. Nagroda może zostać przyznana także pośmiertnie.
Nagrodę przyznaje kapituła, której przewodniczącym jest Prezes Instytutu Pamięci Narodowej. Kandydatów mogą zgłaszać instytucje, organizacje społeczne i osoby fizyczne, dołączając ich pisemną zgodę na zgłoszenie (nie dotyczy kandydatur zgłaszanych pośmiertnie).
Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać podstawowe dane o kandydacie oraz opis jego zasług i osiągnięć uzasadniających przyznanie nagrody oraz dostępne wnioskodawcy kopie dokumentów poświadczających te zasługi i osiągnięcia. Nagroda może zostać przyznana danej osobie/instytucji tylko raz. Zgłaszane w latach ubiegłych kandydatury, które nie znalazły się w gronie laureatów, można zgłaszać ponownie.

Wnioski o przyznanie nagrody należy przesyłać pocztą do dnia 15 września 2023 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres białostockiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, ul. Warsztatowa 1A, 15-637 Białystok, z dopiskiem: „Świadek historii”.

Więcej informacji możecie Państwo uzyskać na stronie internetowej:

https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/konkursy-i-nagrody/nagroda-honorowa-swiade/bialystok/185965,XIV-edycja-Nagrody-Honorowej-Swiadek-Historii-nabor-wnioskow-do-15-wrzesnia-2023.html?search=66042919354805

Polecane inne artykuły

Autor kszydlowska

Skip to content