Zatwierdzenie Gminnego Programu Rewitalizacji przez Zarząd Województwa Podlaskiego

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Kuźnica na lata 2016-2026 podjęty Uchwałą Nr XXXII/212/18 Rady Gminy Kuźnica z dnia 14 czerwca 2018r. został zatwierdzony przez Zarząd Województwa Podlaskiego w dniu 26 czerwca 2018 r.

Rewitalizacja obejmuje miejscowość Kuźnica, w tym ulice: Grodzieńską, Kolejową, Mikołaja Kopernika, pl. 1000-lecia Państwa Polskiego, Sokólską, Topolową oraz Bazową, jak również miejscowość Chreptowce.

Obszar do rewitalizacji zamieszkuje 477 osób (11,12% ogółu mieszkańców Gminy) na obszarze 295,5777 ha (2,2% powierzchni Gminy).

Planowane projekty rewitalizacyjne to:
1. Przebudowa centrum miejscowości Kuźnica ul. Grodzieńska, ul. Sokólska, pl. 1000-lecia Państwa Polskiego, ul. Topolowa
2. Zagospodarowanie terenu wsi, przy zalewie – wieś Chreptowce,
3. Przebudowa placu przy „starej szkole” poprzez urządzenie targowiska oraz stworzenie miejsca do społecznej integracji mieszkańców poprzez organizację imprez (ul. Sokólska),
4. Budowa przedszkola w Kuźnicy ul. Sokólska,
5. Utworzenie miejsca spotkań i integracji mieszkańców,
6. Budowa siłowni zewnętrznej ul. Sokólska,
7. Rewitalizacja ul. Mikołaja Kopernika, Kolejowej,
8. Rewitalizacja ul. Bazowej,
9. Podniesienie jakości oferty edukacyjnej w placówce oświatowej – Przedszkole w Kuźnicy,
10. Zagospodarowanie terenu przy ulicy Bazowej do celów handlowych,
11. Rewitalizacja obiektów gminnych w celu wsparcia rozwoju przedsiębiorczości – ulica Bazowa.

Szacunkowy koszt planowanych projektów wynosi: 17 235 000,00 zł

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Kuźnica na lata 2016-2026 będzie podstawą do ubiegania się o unijne dotacje na projekty rewitalizacyjne.

Informacja dot. zatwierdzenia GPR

Polecane inne artykuły

Autor ugkuz

Skip to content