Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności kuznica.ug.gov.pl

Urząd Gminy w Kuźnicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej kuznica.ug.gov.pl.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Treści niedostępne

 • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego. Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie. Pozostałe są poprawiane w miarę możliwości. Pliki PDF, DOC itp. – redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR. Jedno z takich darmowych narzędzi znajduje się na stronie OnlineOCR

Wyłączenia

 • Na stronie mogą znajdować się linki do nieaktywnych dokumentów. W przypadku braku dostępności linki będą usuwane. Linki (dokumenty) niedostępne są z powodów: usunięcia dokumentu na stronie źródłowej w innej instytucji, wynikają z przyczyn technicznych lub wiązałoby się z poniesieniem nadmiernych kosztów.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, z którego wynika, że strona internetowa kuznica.ug.gov.pl spełnia wymagania w ponad 90%. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Zobacz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Inspektor Marek Rapiej.
 • E-mail: deklaracja@kuznica.ug.gov.pl
 • Telefon: 857229295

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Wójt Gminy Kuźnica
 • Adres: plac 1000-lecia PP 1, 16-123 Kuźnica
 • E-mail: skargi@kuznica.ug.gov.pl
 • Telefon: 857229286

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dla klientów Urzędu dostępne jest wejście od ul. pl. 1000-lecia Państwa Polskiego 1. Na parkingu przed budynkiem wydzielono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Osoby z problemami motorycznymi oraz osoby niepełnosprawne na wózkach inwalidzkich, a także osoby z wózkami dziecięcymi mają możliwość skorzystania z podjazdu dla niepełnosprawnych.
Dla osób na wózkach dostępna jest kasa, USC, GOPS, ZGKiM. W budynku nie ma windy. Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich powinny skorzystać z dzwonka przed głównymi drzwiami Urzędu Gminy i zaczekać na wezwanie odpowiedniego pracownika.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku Urzędu Gminy nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
W placówce można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego. Usługa jest dostępna w godzinach pracy urzędu po uprzednim umówieniu się za pośrednictwem poczty e-mail: deklaracja@kuznica.ug.gov.pl z 3 dniowym wyprzedzeniem. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych.

Polecane inne artykuły

Autor ugkuz

Skip to content