II tura Konsultacji społecznych projektu pn. Prace na linii kolejowej Nr 6

W związku z realizacją przez PKP PLK S.A. opracowania aktualizacji studium wykonalności dla projektu pn.: „Prace na linii kolejowej nr 6 na odcinku Białystok – Sokółka – Kuźnica Białostocka (granica państwa)” z uwzględnieniem dobudowy drugiego toru na odcinku Białystok – Sokółka – Kuźnica Białostocka (granica państwa) w ramach projektu pn.: „Prace przygotowawcze dla wybranych projektów”, Spółka Aurus Asper Sp. z o.o. jako podwykonawca spółki Multiconsult Polska sp. z o. o. ww. projektu w ramach umowy podpisanej z PKP PLK S.A., przeprowadza II turę konsultacji społecznych z lokalną społecznością w sprawie aspektów związanych ze zdefiniowanymi wariantami planowanej do realizacji inwestycji.
W celu uczestniczenia w konsultacjach społecznych należy wypełnić materiał opracowany w ramach II tury Konsultacji społecznych związanych z realizacją projektu, zamieszczony poniżej.

Uzupełnione materiały związane z realizacją ww. projektu można:
– przesłać drogą elektroniczną na adres: sekretariat@kuznica.ug.gov.pl,
– przesłać drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Kuźnica, pl. 1000-lecia Państwa Polskiego 1, 16-123 Kuźnica.

Powyższe materiały dostarczone do Urzędu Gminy Kuźnica zostaną przekazana Spółce Aurus Asper Sp. z o.o.

Plik do pobrania:
1. Materiał opracowany w ramach II tury Konsultacji społecznych związanych z realizacją projektu.

Polecane inne artykuły

Autor ugkuz

Skip to content