Informacja o przystąpieniu do opracowywania Planu Gospodarki Niskoemeisyjnej (ankiety i karta zadań)

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U z 2013 poz. 1235) informuje się o przystąpieniu do opracowywania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko.

Rozpoczęcie prac nad opracowywaniem dokumentu podyktowane jest uwzględnieniem aktualnych uwarunkowań makroekonomicznych, przepisów prawnych, zmieniających się potrzeb społeczności lokalnej i potrzeb rozwojowych Gminy w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

Jednocześnie informuje się, że w związku z opracowywaniem dokumentów, zostanie przeprowadzona ankietyzacja. Bardzo proszę o aktywny udział.

W związku z przygotowaniem przez Gminę Kuźnica Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, Wójt Gminy Kuźnica zwraca się z prośbą o uzupełnienie ankiet, które będą pomocne w opracowaniu dokumentu.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej to strategiczny dokument tworzony na poziomie gminy, który ma przyczynić się do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020 (m. in. redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych). Oprócz korzyści w skali makro docelowo PGN ma służyć wszystkim mieszkańcom gminy poprzez poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie kosztów energii.

Proszę o przekazanie ankiet do Urzędu Gminy Kuźnica, ul. Plac 1000-lecia PP 1, 16-123 Kuźnica bądź przesłanie w wersji elektronicznej na adres: sekretariat@kuznica-podlaskie.pl,

do dnia 27 lipca 2015 r.

Otwórz Ankieta 1

Otwórz Ankieta 2

Otwórz Karta zadań

Polecane inne artykuły

Autor ugkuz

Skip to content