Informacja o Raporcie o stanie gminy Kuźnica za rok 2018

INFORMACJA
Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Wójt Gminy Kuźnica przedstawia Radzie Gminy Kuźnica Raport o stanie Gminy Kuźnica za rok 2018, w terminie do dnia 31 maja 2019 r. Raport został złożony przez Wójta Gminy Kuźnica Pawła Mikłasz do biura rady w dniu 29 maja 2019 r.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim.
Mając na uwadze w/w przepisy prawa informuję, iż w debacie nad Raportem o stanie Gminy Kuźnica za 2018 rok zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącego Rady Gminy Kuźnica. Zgodnie z ust. 8 art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.”

Sesja, na której zostanie przedstawiony raport o stanie Gminy Kuźnica odbędzie się 27.06.2019 r. /czwartek/ o godz. 12:00 w związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 26.06.2019 r., do godziny 15.00 w biurze Rady Gminy Kuźnica, Pl. Tysiąclecia PP 1, pokój Nr 16. Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Kuźnica, a także w Biurze Rady Gminy Kuźnica, Pl.1000-lecia PP 1, pokój Nr 16.
Poniżej treść raportu o stanie Gminy Kuźnica za rok 2018, złożonego do biura Rady Gminy Kuźnica przez Wójta Gminy Kuźnica – Pawła Mikłasza:
Raport o stanie Gminy Kuźnica za rok 2018: Raport_o_stanie_Gminy_2018
Zgłoszenie udziału w debacie nad raportem: formularz- debata

Polecane inne artykuły

Autor ugkuz

Skip to content