Informacja o Raporcie o stanie gminy Kuźnica za rok 2020

Informacja o Raporcie o stanie gminy Kuźnica za 2020 rok
Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378 oraz z 2021 r., poz. 1038) Wójt Gminy Kuźnica przedstawia Radzie Gminy Kuźnica Raport o stanie Gminy Kuźnica za 2020 rok, w terminie do dnia 31 maja 2021 r. Raport został złożony przez Wójta Gminy Kuźnica Pawła Mikłasz do biura obsługi Rady Gminy w dniu 31 maja 2021 r.
Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim.
Mając na uwadze w/w przepisy prawa informuję, iż w debacie nad Raportem o stanie Gminy Kuźnica za 2020 rok zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącego Rady Gminy Kuźnica. Zgodnie z ust. 8 art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.”

Sesja, na której zostanie przedstawiony raport o stanie Gminy Kuźnica odbędzie się w dniu 30.06.2021 r. /środa/ o godz. 12:00 w związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 29.06.2021 r., do godziny 15.00 w biurze Rady Gminy Kuźnica, pl. 1000-lecia Państwa Polskiego 1, pokój nr 16. Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Kuźnica, a także w biurze Rady Gminy Kuźnica, pl.1000-lecia Państwa Polskiego 1, pokój nr 16.
Poniżej treść raportu o stanie Gminy Kuźnica za 2020 rok, złożonego do biura Rady Gminy Kuźnica przez Wójta Gminy Kuźnica:
Raport o stanie Gminy Kuźnica za 2020 rok
ERRATA do Raportu
Zgłoszenie udziału w debacie nad raportem

Polecane inne artykuły

Autor ugkuz

Skip to content