Informacja o rozpoczęciu prac nad Strategią Rozwoju Gminy Kuźnica na lata 2021-2026

Gmina Kuźnica rozpoczęła prace nad opracowaniem ,,Strategii Rozwoju Gminy Kuźnica na lata 2021-2026”.
Na etapie opracowywania projektu dokumentu rozpoczęto zbieranie od różnych podmiotów (radnych, sołtysów – rad sołeckich, kierowników jednostek organizacyjnych, stowarzyszeń) listy potencjalnych zadań do realizacji na terenie Gminy Kuźnica w latach 2021-2026.
Wobec powyższego, mieszkańcy Gminy Kuźnica mogą również zgłosić zadanie do projektu w/w Strategii. W tym celu należy uzupełnić Kartę zadania do Strategii Rozwoju Gminy Kuźnica na lata 2021-2026 i przekazać do Urzędu Gminy Kuźnica, pokój nr 19 (sekretariat) w terminie do dnia 11 września 2020 r.
Złożone propozycje zadań zostaną poddane weryfikacji pod względem formalno-prawnym, m.in. zgodności z ustawą o samorządzie gminnym, zgodności z planem zagospodarowania przestrzennego, z ustawą o finansach publicznych, możliwości technicznych realizacji zadania, kosztów eksploatacji, zadania. Zweryfikowana lista zadań będzie podstawą do sformułowania celów operacyjnych, które zostaną zawarte w /w dokumencie.

Wójt Gminy Kuźnica
Karta-zadań

Polecane inne artykuły

Autor ugkuz

Skip to content