Informacja w sprawie rekrutacji do Przedszkola w Kuźnicy na rok szkolny 2018/2019

Do przedszkola prowadzonego przez Gminę Kuźnica przyjmowane są dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Kuźnica. Rodzice dzieci zamieszkałych poza Gminą Kuźnica mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka w postępowaniu uzupełniającym, jeżeli przedszkole będzie dysponować wolnymi miejscami.
Zasady rekrutacji do publicznych przedszkoli uregulowane zostały w Rozdziale 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.).

Kontynuacja wychowania przedszkolnego
Rodzice dzieci uczęszczających obecnie do Przedszkola w Kuźnicy składają na rok szkolny 2018/2019 deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w terminie 7 dni przed terminem rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego, które rozpocznie się w dniu 12 marca b.r. (czyli deklarację najpóźniej należy złożyć w terminie do dnia 4 marca b.r.)

Kryteria rekrutacji
Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w publicznym przedszkolu. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Kuźnica, niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria wynikające z art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe:
1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Wymienione kryteria mają jednakową wartość.
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu Przedszkole w Kuźnicy nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone w uchwale nr XXII/150/2017 Rady Gminy Kuźnica z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do Przedszkola w Kuźnicy na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów, tj.:
1) dziecko objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym, zamieszkałe na terenie gminy – 32 pkt;
2) dziecko zamieszkujące na terenie gminy, którego oboje rodzice albo rodzic samotnie wychowujący dziecko wykonują pracę na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą – 16 pkt;
3) dziecko, które uczęszczało do przedszkola lub którego rodzeństwo będzie uczęszczać – 8 pkt;
4) czas pobytu dziecka w przedszkolu wyniesie powyżej 5 godzin dziennie – 6 pkt.
Dokumentami potwierdzającymi spełnienie powyższych kryteriów są odpowiednio:
potwierdzenie zameldowania, zaświadczenie o zameldowaniu lub oświadczenie rodziców o miejscu zamieszkania,
oświadczenie rodziców albo rodzica samotnie wychowującego dziecko o miejscu zamieszkania oraz o zatrudnieniu, nauce, prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub prowadzeniu działalności gospodarczej,
oświadczenie rodziców.
O przyjęciu do przedszkola decyduje liczba uzyskanych punktów.

Terminy rekrutacji
Terminy rekrutacji zostały określone zarządzeniem nr 272/18 Wójta Gminy Kuźnica z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkola i do klas pierwszych szkoły podstawowej prowadzonych przez Gminę Kuźnica na rok szkolny 2018/2019.
Wnioski do przedszkola prowadzonego przez Gminę Kuźnica należy składać w terminie od dnia 12 do 23 marca 2018 r.
W dniu 10 kwietnia 2018 r. będą podane do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
W terminie do dnia 17 kwietnia 2018 r. rodzice potwierdzają w formie pisemnej wolę przyjęcia dziecka do  przedszkola.

Listy kandydatów przyjętych będą ogłoszone poprzez wywieszenie w Przedszkolu w Kuźnicy w dniu 19 kwietnia 2018 r.
Postępowanie uzupełniające odbędzie się w terminach ustalonych w ww. zarządzeniu.
Więcej informacji związanych z postępowaniem rekrutacyjnym można uzyskać osobiście w Przedszkolu w Kuźnicy lub tel: 85 722 40 25 lub e-mail: przedszkole@kuznica.ug.gov.pl

Do pobrania:
1. Uchwała nr XXII/150/17 Rady Gminy Kuźnica z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do Przedszkola w Kuźnicy na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów;
2. Zarządzenie nr 272/18 Wójta Gminy Kuźnica z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkola i do klas pierwszych szkoły podstawowej prowadzonych przez Gminę Kuźnica na rok szkolny 2018/2019;
3. Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola w Kuźnicy na rok szkolny 2018/2019;
4. Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

Polecane inne artykuły

Autor ugkuz

Skip to content