Konsultacje społeczne

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY KUŹNICA Z ORGANIZACJAMI  POZARZĄDOWYMI

Wójt Gminy Kuźnica przedkłada do konsultacji projekt „Programu Współpracy Gminy Kuźnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020” – podstawowy dokument ustalający współpracę samorządu z organizacjami pozarządowymi.

 Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność na terenie Gminy Kuźnica, których dziedzina działalności statutowej jest zgodna z charakterem aktu.

Czas trwania konsultacji: od dnia  12 – 22 listopada 2019 r.         

Opinie (uwagi/propozycje zmian) należy zgłaszać pisemnie do dnia 22.11.2019r. do godz. 15.00  korzystając z  załączonego  formularza ankiety konsultacyjnej w sekretariacie Urzędu Gminy Kuźnica (pokój Nr 19), przesłać pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@kuznica.ug.gov.pl  lub listem na adres:  Urząd Gminy Kuźnica pl. 1000-lecia Państwa Polskiego 1, 16-123 Kuźnica wpisując w tytule ,,Program Współpracy 2020”

Informacje o konsultacjach udostępnione są na stronie internetowej www.kuznica.ug.gov.pl  (strona główna), w Biuletynie Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kuźnica.

Formularze ankiety konsultacyjnej anonimowe, nie zawierające uzasadnienia proponowanej zmiany nie będą rozpatrywane.

http://kuznica.ug.gov.pl/wp-content/uploads/2019/10/projekt-Programu-współpracy.pdf
http://kuznica.ug.gov.pl/wp-content/uploads/2019/10/Zarządzenie.pdf
http://kuznica.ug.gov.pl/wp-content/uploads/2019/10/zarządzenie-Nr-67-19.pdf
http://kuznica.ug.gov.pl/wp-content/uploads/2019/12/Wyniki-konsultacji-Programu-współpracy.pdf

Polecane inne artykuły

Autor ugkuz

Skip to content