Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
Wójt Gminy Kuźnica przedkłada do konsultacji projekt uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy Gminy Kuźnica.
Czas trwania konsultacji: od dnia 24 listopada do dnia 08 grudnia 2022 r.
Opinie (uwagi/propozycje zmian) należy zgłaszać pisemnie do dnia 08 grudnia 2022r. do godz. 15.00 korzystając z załączonego formularza ankiety konsultacyjnej.
Uwagi proszę przekazywać za pośrednictwem:
– poczty elektronicznej: sekretariat@kuznica.ug.gov.pl,
– poczty tradycyjnej przesyłając na adres Urzędu Gminy Kuźnica, pl. 1000-lecia Państwa Polskiego 1, 16-123 Kuźnica (liczy się data stempla pocztowego),
wpisując w tytule ,,Konsultacje projektu uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej”
Informacje o konsultacjach udostępnione są na stronie internetowej www.kuznica.ug.gov.pl (strona główna), w Biuletynie Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kuźnica.
Anonimowe formularze ankiety konsultacyjnej, nie zawierające uzasadnienia proponowanej zmiany nie będą rozpatrywane.
Zarządzenie

Polecane inne artykuły

Autor ugkuz

Skip to content