Konsultacje społeczne projektu Programu współpracy Gminy Kuźnica z organizacjami pozarządowymi

Wójt Gminy Kuźnica przedkłada do konsultacji projekt „Programu Współpracy Gminy Kuźnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021” – podstawowy dokument ustalający współpracę samorządu z organizacjami pozarządowymi.
Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność na terenie Gminy Kuźnica, których dziedzina działalności statutowej jest zgodna z charakterem aktu.
Czas trwania konsultacji: od dnia 13 – 23 listopada 2020 r.
Opinie (uwagi/propozycje zmian) należy zgłaszać pisemnie do dnia 23.11.2020r. do godz. 15.00 korzystając z załączonego formularza ankiety konsultacyjnej.
Uwagi proszę przekazywać za pośrednictwem:
– poczty elektronicznej: sekretariat@kuznica.ug.gov.pl,
– poczty tradycyjnej lub wrzucić do skrzynki znajdującej się obok drzwi wejściowych do Urzędu Gminy Kuźnica, ul. pl. 1000-lecia Państwa Polskiego 1, 16-123 Kuźnica,
wpisując w tytule ,,Program Współpracy 2021”

Informacje o konsultacjach udostępnione są na stronie internetowej www.kuznica.ug.gov.pl (strona główna), w Biuletynie Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kuźnica.
Formularze ankiety konsultacyjnej anonimowe, nie zawierające uzasadnienia proponowanej zmiany nie będą rozpatrywane.
http://kuznica.ug.gov.pl/wp-content/uploads/2020/10/Ankieta-konsultacyjna.pdf
https://bip.ug.kuznica.wrotapodlasia.pl/resource/file/download-file/id.5749

Polecane inne artykuły

Autor ugkuz

Skip to content