Konsultacje społeczne projektu programu współpracy Gminy Kuźnica z organizacjami pozarządowymi

Wójt Gminy Kuźnica przedkłada do konsultacji projekt „Programu Współpracy Gminy Kuźnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019” – podstawowy dokument ustalający współpracę samorządu z organizacjami pozarządowymi.

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność na terenie Gminy Kuźnica, których dziedzina działalności statutowej jest zgodna z charakterem aktu.

Czas trwania konsultacji: od dnia 13 – 23 listopada 2018 r.

Opinie (uwagi/propozycje zmian) należy zgłaszać pisemnie do dnia 23.11.2018r. do godz. 15.00 korzystając z załączonego formularza ankiety konsultacyjnej w sekretariacie Urzędu Gminy Kuźnica (pokój Nr 19), przesłać pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@kuznica.ug.gov.pl lub listem na adres: Urząd Gminy Kuźnica pl. 1000-lecia Państwa Polskiego 1, 16-123 Kuźnica wpisując w tytule ,,Program Współpracy 2019”

Informacje o konsultacjach udostępnione są na stronie internetowej www.kuznica.ug.gov.pl (strona główna), w Biuletynie Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kuźnica.

Formularze ankiety konsultacyjnej anonimowe, nie zawierające uzasadnienia proponowanej zmiany nie będą rozpatrywane.

Program współpracy_2019
Zarządzenie Nr 312-18 Wójta Gminy Kuźnica z dn. 29.10.2018

Polecane inne artykuły

Autor ugkuz

Skip to content