Nieodpłatna pomoc prawna na obszarze powiatu sokólskiego

http://sokolka-powiat.pl/nieodplatna-pomoc-prawna-obszarze-powiatu-sokolskiego/
http://bip.st.sokolka.wrotapodlasia.pl/starostwopowiatowe/nieodplatna_pomoc_prawna/zasady-udzielania-nieodplatnej-pomocy-prawnej.html
PODSTAWA PRAWNA
1. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 294).
2. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
(Dz. U. poz. 2492).

PODMIOTY UPRAWNIONE DO NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

SPOSÓB WYKAZANIA PRZEZ OSOBY FIZYCZNE UPRAWNIEŃ DO UZYSKANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
Osoba fizyczna, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (w załączeniu oświadczenie). Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie przechowuje się w warunkach uniemożliwiających dostęp do niego osób trzecich. Administratorem danych osobowych zawartych w oświadczeniu jest Starosta Sokólski (w załączeniu informacja na temat przetwarzania danych osobowych).

SPOSÓB ŚWIADCZENIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
Osobie uprawnionej udziela się nieodpłatnej pomocy prawnej osobiście w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej, z wyłączeniem użycia środków porozumiewania się na odległość.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.
ZAKRES NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
1) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej “osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,
w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub
2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism
w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

SPOSÓB UMAWIANIA TERMINU WIZYTY UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
Od 1 stycznia 2019 r. udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Sokólskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty tylko i wyłącznie drogą telefoniczną pod numerem telefonu: 85 711 08 33.

Umawianie terminu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w art. 8 ust. 8 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej odbywa się:
1) telefonicznie pod nr: 85 711 08 33,
2) drogą elektroniczną pod adresem e-mail: agnieszka.gres@sokolka-powiat.pl

Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej. Kobietom w ciąży udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się poza kolejnością.

UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ OSOBOM ZE ZNACZNĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ, KTÓRE NIE MOGĄ STAWIĆ SIĘ
W PUNKCIE OSOBIŚCIE, ORAZ OSOBOM DOŚWIADCZAJĄCYM TRUDNOŚCI
W KOMUNIKOWANIU SIĘ, O KTÓRYCH MOWA W USTAWIE Z DNIA
19 SIERPNIA 2011 R. O JĘZYKU MIGOWYM I INNYCH ŚRODKACH KOMUNIKOWANIA SIĘ (DZ. U. Z 2017 R. POZ. 1824)
Zgodnie z art. 8 ust. 8 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia
19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Osobom, o których mowa w art. 8 ust. 8 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna, również poprzez:
1) zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania tych osób lub w miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumiewanie się z osobami doświadczającymi trudności
w komunikowaniu się lub
2) w miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego lub
3) za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Umawianie terminu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się o których mowa
w art. 8 ust. 8 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej odbywa się:
1) telefonicznie pod nr: 85 711 08 33,
2) drogą elektroniczną pod adresem e-mail: agnieszka.gres@sokolka-powiat.pl

Osoby, o których mowa w art. 8 ust. 8 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, które zgłoszą uzasadnioną potrzebę komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość – pod numerem telefonu: 85 711 08 33 lub adresem e-mail: agnieszka.gres@sokolka-powiat.pl, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego składają Staroście Sokólskiemu, w formie papierowej na adres: Starostwo Powiatowe w Sokółce, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka lub elektronicznej: agnieszka.gres@sokolka-powiat.pl, oświadczenie, że nie jest
w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawne (w załączeniu), wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających oraz dostępnych tej osobie środków porozumiewania się na odległość. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadcząca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, po otrzymaniu od Starosty Sokólskiego drogą elektroniczną oświadczenia i danych kontaktowych osoby uprawnionej, porozumiewa się z nią
w umówionym terminie.

PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA OBSZARZE POWIATU SOKÓLSKIEGO
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się w następujących punktach:
1) w Sokółce – w Starostwie Powiatowym w Sokółce, pok. nr 21,
ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka,
2) w Dąbrowie Białostockiej – w internacie Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej,
ul. 1000 – lecia P.P. 24, 16-200 Dąbrowa Białostocka,
3) w Suchowoli – w Przychodni Rejonowej w Suchowoli, ul. Goniądzka 21,
16-150 Suchowola.

Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana:
1) w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 9:00 – 13:00,
2) we wtorki i czwartki w godzinach 13:00 – 17:00.

W dni wolne od pracy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej będą zamknięte.

Polecane inne artykuły

Autor ugkuz

Skip to content