Obowiązkowa ewidencja

OBOWIĄZKOWA EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Wójt Gminy Kuźnica informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.), prowadzona jest przez Gminę Kuźnica obowiązkowa ewidencja zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wpisy do ewidencji dokonywane są na podstawie zgłoszenia właściciela/ współwłaściciela nieruchomości, na której zlokalizowany jest zbiornik bezodpływowy lub przydomowa oczyszczalnia ścieków.

W związku z powyższym każdy właściciel / współwłaściciel nieruchomości położonej na terenie Gminy Kuźnica wyposażonej w zbiornik bezodpływowy bądź przydomową oczyszczalnię ścieków zobowiązany jest niezwłocznie złożyć aktualne zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

Druki zgłoszenia dostępne będą u sołtysów wsi w Państwa miejscowości, w Urzędzie Gminy Kuźnica, pl. 1000-lecia Państwa Polskiego 1, 16-123 Kuźnica, pok. nr 21 oraz na stronie internetowej Urzędu w zakładce pliki do pobrania – Ochrona środowiska

Jednocześnie zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, obowiązani są do udokumentowania posiadania umowy na korzystanie z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Ponadto właściciele nieruchomości, którzy nie mają podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych bądź osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków przydomowych powinni uczynić to niezwłocznie.

Zgodnie z art.6 ust. 5a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Wójt zobowiązany jest do prowadzenia kontroli posiadania umów, zgodności postanowień umów, dowodów uiszczania opłat.

Przypominam, iż zgodnie z art. 10 ust. 2 ww. ustawy – za brak wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, w przypadku braku przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, za brak umowy oraz potwierdzeń wywozu nieczystości ciekłych właściciel nieruchomości podlega karze grzywny.

Prosimy wszystkich właścicieli / współwłaścicieli o dostarczenie wypełnionego i podpisanego druku zgłoszenia do Urzędu Gminy Kuźnica, pl. 1000-lecia Państwa Polskiego 1, 16-123 Kuźnica, przesłanie drogą elektroniczną (skan) na adres: sekretariat@kuznica.ug.gov.pl bądź za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej: epuap.gov.pl w terminie do 31 maja 2023 r.

Na terenie Gminy Kuźnica od 1 czerwca 2023 r. planowane jest rozpocznie cyklu kontrolnego wyżej wspomnianym zakresie. W pierwszej kolejności kontrolowane zostaną nieruchomości, które do dnia 31 maja 2023 r., nie złożą do Urzędu stosownego zgłoszenia zbiornika bezodpływowego bądź przydomowej oczyszczalni ścieków.

Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Kuźnica to:
– Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe “MPO” Spółka z o.o. ul. 42 Pułku Piechoty 48, 15-950 Białystok,
– Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o. ul. Targowa 10, 16-100 Sokółka,
– TOI TOI Polska Sp. z o.o. ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa,
– WC Serwis Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze,
– INTER H.S Helena Henryka Chociej, Sokolany 1, 16-100 Sokółka,
– mToilet Sp. z o.o ul. Toruńska 31, 03-226 Warszawa.

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Kuźnica, pl. 1000-lecia Państwa Polskiego 1, 16-123 Kuźnica pokój nr 21, w godzinach pracy Urzędu (7.00 – 15.00) od poniedziałku do piątku lub pod nr telefonu (85) 722 92 94.

Polecane inne artykuły

Autor ugkuz

Skip to content