Ogłoszenie – konsultacje

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kuźnica w 2023 roku

Wójt Gminy Kuźnica zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.), których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, na terenie gminy Kuźnica do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kuźnica w 2023 r.

Treść projektu uchwały oraz formularz do zgłaszania uwag znajdują się poniżej:
1. Projekt uchwały w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kuźnica w 2023 roku.
2. Formularz do zgłaszania uwag.
3. Zarządzenie Nr 291/23 Wójta Gminy Kuźnica z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kuźnica w 2023 roku.

Powyższe dokumenty są dostępne także w siedzibie Urzędu Gminy Kuźnica, pl. 1000-lecia Państwa Polskiego 1, 16-123 Kuźnica.

Czas trwania konsultacji: od 23 lutego 2023 r. do 15 marca 2023 r.

Wypełniony formularz należy dostarczyć w terminie od 23 lutego 2023 r. do 15 marca 2023 r. drogą elektroniczną na adres: sekretariat@kuznica.ug.gov.pl, osobiście lub drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Kuźnica, pl. 1000-lecia Państwa Polskiego 1, 16-123 Kuźnica.

Polecane inne artykuły

Autor ugkuz

Skip to content