Ogłoszenie dotyczące suszy

Wójt Gminy Kuźnica informuję, że od dnia 11 września 2015 r. do dnia 30 września 2015 r. producenci rolni, posiadający numer identyfikacyjny gospodarstwa rolnego, u których powstały szkody spowodowane przez suszę mogą składać wnioski o pomoc w biurach powiatowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Do pomocy będą zakwalifikowane te gospodarstwa rolne, w których komisje powołane przez wojewodę oszacowały straty spowodowane przez suszę w 2015 r. w produkcji roślinnej i zwierzęcej łącznie na poziomie przekraczającym 30 %.

Do wniosku o pomoc producenci rolni zobowiązani są załączyć kopię protokołu oszacowania szkód przez ww. komisję.

Przy ubieganiu się o pomoc z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w związku z tegoroczną suszą nie jest wymagana adnotacja wojewody na tych protokołach.

O terminie odbioru protokołów producent rolny zostanie poinformowany telefonicznie przez pracownika Urzędu Gminy Kuźnica.

Szczegółowych informacji uzyskać można pod nr tel.: (85) 722 92 94 lub (85) 722 92 81

Wójt Gminy Kuźnica

Polecane inne artykuły

Autor ugkuz

Skip to content