Ogłoszenie o naborze deklaracji na kolektory słoneczne i instalacje fotowoltaiczne

Gmina Kuźnica przygotowuje wniosek o dofinansowanie zakupu i instalacji kolektorów słonecznych oraz instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych, w tym na budynki jednorodzinne zlokalizowane na terenie Gminy Kuźnica. Dofinansowaniem nie zostaną objęte instalacje na budynkach, w których prowadzona jest działalność komercyjna.

W związku z tym, osoby zainteresowane zakupem i montażem wyżej wspomnianych instalacji mogą w terminie do 03 marca 2017 r. złożyć ankiety wraz z deklaracją dotyczącą udziału w projekcie zakupu i montażu kolektorów słonecznych/instalacji fotowoltaicznych.

Wszelkie informacje oraz dokumenty związane z projektem (ankiety i deklaracje) można otrzymać w Urzędzie Gminy Kuźnica, pok. nr 21, tel.: 85 722 92 94, oraz pobrać na stronie: kuznica.ug.gov.pl

Dokumenty można złożyć osobiście lub przesłać drogą pocztową na adres Urzędu Gminy Kuźnica, ul. Plac Tysiąclecia P.P. 1, 16-123 Kuźnica
Mieszkańcy deklarujący udział w projekcie będą zobowiązani do pokrycia 25% kosztów kwalifikowanych wartości instalacji oraz pokrycia całkowitego kosztu robót budowlanych i montażowych związanych z budową/adaptacją budynków/pomieszczeń przeznaczonych na cele mieszkaniowe, które są kosztem niekwalifikowalnym. Dokumentacja projektowa również stanowi wyłączny koszt właściciela budynku.

UWAGA: WRAZ ZE ZŁOŻENIEM DEKLARACJI, BENEFICJENT JEST ZOBOWIĄZANY WNIEŚĆ ODPOWIEDNIO KWOTĘ:

  • PRZY REALIZACJI INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ – 5 000,00 ZŁ (słownie: PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
  • PRZY REALIZACJI INSTALACJI KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH – 2 750,00 ZŁ (słownie: DWA TYSIĄCE SIEDEMSET PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH)

SĄ TO WARTOŚCI UŚREDNIONE KOSZTÓW, JAKIE PONIESIE BENEFICJENT. OSTATECZNE KOSZTY ZOSTANĄ POZNANE PO PRZEPROWADZENIU PROCEDURY PRZETARGOWEJ. W PRZYPADKU OBNIŻENIA KOSZTÓW INWESTYCJI, KWOTA NADPŁATY ZOSTANIE ZWRÓCONA BENEFICJENTOWI. W PRZYPADKU ZWIĘKSZENIA KOSZTÓW INWESTYCJI, BENEFICJENT ZOSTANIE WEZWANY DO DOPŁATY.

WPŁATY NALEŻY DOKONAĆ NA RACHUNEK: 37 8093 0000 0000 1124 2000 0010

W TYTULE WPŁATY NALEŻY WPISAĆ:
ZALICZKA NA DOFINANSOWANIE INSTALACJI KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH / FOTOWOLTAIKI

W PRZYPADKU NIEOTRZYMANIA PRZEZ GMINĘ KUŹNICA DOFINANSOWANIA, ŚRODKI ZOSTANĄ NIEZWŁOCZNIE ZWRÓCONE BENEFICJENTOM.

Projekt realizowany będzie w przypadku pozyskania dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna. Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii. W ramach działania realizowane będą projekty polegające na instalacji kolektorów słonecznych oraz instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej oraz budynkach mieszkalnych.

Uwaga:
– należy załączyć dokument potwierdzający wpłatę zaliczki;
– należy załączyć dokument potwierdzający tytuł własności do nieruchomości, wnioski bez tego załącznika nie będą rozpatrywane;
– o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie będzie decydowała kolejność złożonych deklaracji.

Kolektory słoneczne
Zestawy solarne służą do podgrzewania zimnej wody do celów użytkowych w gospodarstwie domowym przy wykorzystaniu energii słonecznej. Zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową zależy od liczby osób/użytkowników zamieszkujących w danym gospodarstwie domowym. Planując liczbę, a tym samym powierzchnię paneli na budynku bierze się pod uwagę liczbę osób zamieszkujących w tym budynku. Ilość montowanych kolektorów słonecznych i pojemność zbiornika na ciepłą wodę powinna zapewniać przynajmniej 50 l ciepłej wody na osobę/dobę o temperaturze min. 50 stopni C. Nie zaleca się montowania kolektorów słonecznych dla gospodarstwa domowego zamieszkałego przez 1-2 osób. W przypadku braku w budynku mieszkalnym instalacji ciepłej wody wykonanie takiej instalacji należy do obowiązków właściciela budynku. Jeżeli właściciel nie wykona takiej instalacji na własny koszt, to zostanie skreślony z listy uczestników projektu.

Instalacja fotowoltaiczna
Fotowoltaiczna mikroinstalacja prosumencka zamienia energię promieniowania słonecznego na energię prądu elektrycznego i jej łączna moc elektryczna nie może przekroczyć 40 kW. Służy ona do zasilania wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku mieszkalnego o napięciu 230 V i wytworzona energia może być przeznaczona tylko i wyłącznie na potrzeby własne gospodarstwa domowego, czyli do zasilania urządzeń codziennego użytku np. lodówka, pralka, telewizor, itp. Ilość energii elektrycznej odprowadzonej do sieci energetycznej w okresach nadprodukcji energii nie może przekroczyć ilości energii elektrycznej pobranej z sieci energetycznej w okresach niedoboru energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej. Będzie możliwe „magazynowanie” okresowych nadwyżek energii elektrycznej w sieci energetycznej dostawcy energii wyprodukowanej w ciągu słonecznego dnia, a następnie ich odbieranie np. w okresach braku produkcji energii (w nocy). Należy jednak pamiętać, że za odbiór energii z sieci użytkownik będzie obciążony opłatami z tytułu świadczenia usług dystrybucyjnych przez zakład energetyczny zajmujący się dystrybucją energii.

Instalacje fotowoltaiczne będą montowane na mieszkaniach, w których roczne zużycie energii elektrycznej wynosi przynajmniej 1 500 kWh, wtedy moc instalacji fotowoltaicznej wynosi 2 kW. Moc zainstalowanej instalacji fotowoltaicznej nie może przekroczyć mocy przyłączeniowej wynikającej z umowy na dostawę energii elektrycznej oraz wartości 5 kW.

W przypadku montażu instalacji fotowoltaicznej na gruncie koszt wykonania konstrukcji nośnej należy do uczestnika projektu.

Wójt Gminy Kuźnica
Paweł Mikłasz

Dokumenty do pobrania:
Ankieta instalacja fotowoltaiczna
Ankieta kolektory słoneczne
Deklaracja

 

Polecane inne artykuły

Autor ugkuz

Skip to content