Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż drewna

Kuźnica, 20.09.09.2022 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ DREWNA
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2022 r. poz. 559), ogłaszam I pisemny przetarg nieograniczonego na sprzedaż drewna pozyskanego z drzew usuwanych z nieruchomości stanowiących własność Gminy Kuźnica
1. Przedmiotem sprzedaży jest drewno pozyskane w wyniku wycięcia drzew z nieruchomości stanowiących własność Gminy Kuźnica, stanowiące:

Stos nr I – gatunek brzoza brodawkowata, w łącznej ilości 75 m3
Stos nr II – gatunek sosna zwyczajna, w łącznej ilości 35 m3
Stos nr III- gatunek topola osika, w łącznej ilości 10 m3
ŁĄCZNIE – 120 M3
2. Drewno będące przedmiotem sprzedaży można oglądać w miejscu jego składowania – działka o nr geod. 388/1 obręb Cimanie, gm. Kuźnica.
3. Przetarg przeprowadzony zostanie w oparciu o Regulamin w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzenia przetargu na sprzedaż drewna, stanowiący załącznik nr 4 do ogłoszenia.
4. Warunki przetargu:
1) Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik musi się zapoznać z regulaminem przetargu.
2) W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne.
3) Warunkiem udziału w sprzedaży będzie złożenie pisemnej oferty.
4) Oferta powinna zawierać:
a) wypełniony i podpisany druk formularza ofertowego wskazany w załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia,
b) oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu i nie wnosi zastrzeżeń do sposobu przeprowadzenia przetargu, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.
5) Opis sposobu złożenia oferty:

a) ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie,
b) kopertę należy zaadresować: Urząd Gminy Kuźnica, ul. pl. 1000-lecia PP 1, 16-123 Kuźnica oraz oznaczyć opisem: „I PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ DREWNA”,
c) na kopercie należy podać adres oferenta.

6) Ofertę należy złożyć w siedzibie sprzedającego w Urzędzie Gminy Kuźnica, ul. pl. 1000-lecia PP 1, 16-123 Kuźnica – sekretariat do dnia 28.09.2022 r. do godz. 15:00.
7) Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania.
8) Odrzuceniu podlegają oferty: które zawierają błędy lub braki formalne lub rachunkowe, zawierające cenę oferowaną niższą od ceny wywoławczej wskazanej w ust. 5 ogłoszenia.
9) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.09.2022 r. w Urzędzie Gminy Kuźnica
10) Kryterium wyboru oferty jest najwyższa oferowana cena brutto.
5. Cena wywoławcza drewna wynosi:
Za całość przedmiotu przetargu: 30 000,00 zł netto.
6. Kupujący wygrywający przetarg na sprzedaż drewna zobowiązany jest podpisać umowę sprzedaży, której wzór stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia.
7. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Kuźnica – pok. 21 lub telefonicznie 85 722 92 94.
8. Załącznikami stanowiącymi integralną część ogłoszenia o przetargu na sprzedaż drewna są:
1) Projekt umowy – załącznik nr 1.
2) Formularz ofertowy – załącznik nr 2.
3) Wzór oświadczenia osoby przystępującej do przetargu – załącznik nr 3.
4) Regulamin w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzenia przetargu na sprzedaż drewna – załącznik nr 4.

Wójt Gminy Kuźnica
Paweł Mikłasz

Załączniki Sprzedaż Drewna

Polecane inne artykuły

Autor ugkuz

Skip to content