Ogłoszenie – Oczyszczalnie

Gmina Kuźnica planuje przygotowanie wniosku na realizację inwestycji polegającej na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kuźnica, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Realizacja zadania będzie uzależniona od zainteresowania mieszkańców oraz pozyskania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych. Wykonanie inwestycji planuje się w latach 2016 -2017. Wysokość dofinansowania wynosiłoby do 63,63 % kosztów kwalifikowanych realizacji inwestycji. Szacowany, maksymalny wkład własny dla jednego gospodarstwa (1 oczyszczalnia przydomowa) wynosiłby około 5 000,00 zł, a rzeczywisty koszt zostanie wyliczony po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego oraz po wykonaniu określonej oczyszczalni przydomowej dla wskazanego gospodarstwa domowego.

Osoby zainteresowane mają możliwość zadeklarowania uczestnictwa w programie poprzez złożenie pisemnej deklaracji w Urzędzie Gminy Kuźnica, ul. Plac 1000-lecia PP 1, pokój Nr 21, w godzinach 7.00-15.00. Osoby, które złożą deklarację, zostaną wezwane do wniesienia opłaty w wysokości 300,00 zł (słownie: trzystu złotych 00/100) na wykonanie projektu przydomowej oczyszczalni. W przypadku zgłoszenia się odpowiedniej liczby chętnych, Gmina Kuźnica złoży wniosek o pozyskanie dofinansowania w ramach w/w Programu.

Realizacja inwestycji będzie możliwa po otrzymaniu pozytywnej decyzji weryfikacji wniosku. Gmina może odstąpić od realizacji projektu bez podania przyczyny.

Deklaracje do pobrania na stronie internetowej – kuznica-podlaskie.ug.gov.pl oraz w Urzędzie Gminy Kuźnica, pok. nr 21. Do deklaracji należy dołączyć tytuł prawny władania nieruchomością oraz aktualny wypis z rejestru gruntów działki, na której ma być realizowana inwestycja. Deklaracje można składać do 22 sierpnia 2016 r.

Wójt Gminy Kuźnica

Polecane inne artykuły

Autor ugkuz

Skip to content