Przetwarzanie danych Osobowych

Przetwarzanie danych Osobowych w Urzędzie Gminy Kuźnica

Urząd Gminy Kuźnica realizuje wymogi wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.), zwanego w dalszej części RODO.

 1. Administratorem w rozumieniu RODO dla danych osobowych gromadzonych przez Urząd Gminy Kuźnica jest Wójt Gminy Kuźnica, z siedzibą w Kuźnicy, pl. 1000-lecia Państwa Polskiego 1, 16-123 Kuźnica.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz wykonywaniem praw przysługujących na mocy niniejszego rozporządzenia, osoby których dane są przetwarzane mogą kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu e-mail: iod@kuznica.ug.gov.pllub operatora pocztowego, kierując korespondencję na adres: Inspektor Ochrony Danych, Urząd Gminy Kuźnica, pl. 1000-lecia Państwa Polskiego 1, 16-123 Kuźnica. Rolę inspektora ochrony danych pełni Pan Marek Rapiej.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

 1. W Urzędzie Gminy Kuźnica, dane osobowe przetwarzane są w związku z realizacją zadań publicznych własnych oraz zleconych, wynikających z przepisów prawa. Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, b, c, d, e lub art. 9. ust. 2 lit. a, b, c, h, i, j RODO.
 2. Urząd Gminy Kuźnica przetwarza dane, co do których:
  – istnieje obowiązek prawny ich podania,
  – podanie ich jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi realizację świadczonej usługi,
  – podanie ich jest dobrowolne, ale ich niepodanie spowoduje utrudnienia w realizowanej usłudze.
 3. Do wyżej wymienionych przypadków stosowane są klauzule informacyjne wskazujące, czy podanie danych jest obowiązkowe lub dobrowolne oraz skutek jaki niesie ze sobą niepodanie danych. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osób, klauzule informacyjne podawane są podczas pozyskiwania danych osobowych, a w pozostałych przypadkach informacje o przetwarzaniu danych przekazywane są zgodnie z art. 14 RODO. 
 4. Urząd Gminy Kuźnica pozyskuje dane osobowe od interesantów, osób trzecich oraz innych organów publicznych w zależności od realizowanych zadań. Zebrane dane przechowywane są przez okres czasu niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Okres przechowywania wynika z przepisów prawa, a w szczególności z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, z wyłączeniem:
 • nagrań z monitoringu wizyjnego budynków – przez okres do 3 miesięcy lub do zakończenia określonego postępowania, jeżeli nagranie stanowi materiał dowodowy.

Na terenie Urzędu oraz bezpośrednio przed budynkami: pl. 1000-lecia Państwa Polskiego 1, ul. Sokólskiej 5 oraz ul. Grodzieńskiej 8a 16-123 Kuźnica zainstalowany jest również monitoring (kamery). Celami zainstalowanego monitoringu jest zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, ustalenie sprawców czynów nagannych, wyjaśnienie sytuacji konfliktowych oraz zachowania w tajemnicy informacji.

 1. Osobom, w zakresie danych osobowych ich dotyczących, przysługują prawa: 
 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo sprostowania danych np. gdy są nieaktualnie lub nieprawdziwe,
 • prawo do usunięcia danych – prawo przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 17 RODO,
 • prawo ograniczenia przetwarzania – prawo przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 18 RODO,
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – prawo przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 21 RODO,
 • prawo do cofnięcia zgody – tylko jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO, chyba, że realizacja tych praw nie jest zgodna z przepisami obowiązującego prawa oraz z RODO,
 • w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych przez Wójta Gminy Kuźnica narusza przepisy RODO, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Niniejsza informacja ma charakter ogólny. Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących w związku z tym praw, stanowiąca realizację obowiązku informacyjnego administratora, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 RODO, zostanie przekazana każdorazowo w związku z załatwieniem konkretnej sprawy, realizowaniem usługi przez pracowników Urzędu Gminy Kuźnica.

Polecane inne artykuły

Autor ugkuz

Skip to content