Raport o stanie Gminy Kuźnica za 2022 rok

Informacja o Raporcie o stanie Gminy Kuźnica za 2022 rok
Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i 572) Wójt Gminy Kuźnica przedstawia Radzie Gminy Kuźnica Raport o stanie Gminy Kuźnica za poprzedni rok, w terminie do dnia 31 maja bieżącego roku. Raport został złożony przez Wójta Gminy Kuźnica Pawła Mikłasza do biura obsługi Rady Gminy w dniu 31 maja 2023 r.
Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim.
Mając na uwadze w/w przepisy prawa informuję, iż w debacie nad Raportem o stanie Gminy Kuźnica za 2022 rok zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącego Rady Gminy Kuźnica. Zgodnie z art. 28 aa ust. 8 ustawy o samorządzie gminnym „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.”
Sesja, na której zostanie przedstawiony Raport o stanie Gminy Kuźnica odbędzie się w dniu 28 czerwca 2023 r. /środa/ o godz. 09:00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Kuźnicy w związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 27 czerwca 2023 r. (wtorek), do godziny 15.00 w biurze Rady Gminy Kuźnica, pl. 1000-lecia Państwa Polskiego 1, pokój nr 16. Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Kuźnica, a także w biurze Rady Gminy Kuźnica, pl.1000-lecia Państwa Polskiego 1, pokój nr 16.
Poniżej treść Raportu o stanie Gminy Kuźnica za 2022 rok, złożonego do biura Rady Gminy Kuźnica przez Wójta Gminy Kuźnica:
Raport o stanie Gminy Kuźnica za 2022 rok
Zgłoszenie udziału w debacie nad raportem

Polecane inne artykuły

Autor ugkuz

Skip to content