Stypendia

Stypendia za szczególne osiągnięcia w nauce.

O stypendia mogą ubiegać się podlascy uczniowie lub absolwenci szkół ponadpodstawowych, którzy w ubiegłym roku szkolnym oprócz uzyskanej wysokiej średniej ocen, byli laureatami olimpiad i konkursów wiedzy. Do zdobycia jest kwota 6 tys. złotych.

Wnioski o przyznanie stypendiów należy składać do 27 października br.Stypendia mogą otrzymać uczniowie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej zamieszkali na terenie województwa podlaskiego, uzyskujący łącznie w roku szkolnym 2022/2023 następujące osiągnięcia: uzyskali średnią ocen na koniec roku szkolnego w szkole podstawowej lub w szkole ponadpodstawowej co najmniej 5.0;byli co najmniej trzykrotnie laureatem konkursu/olimpiady na szczeblu wojewódzkim/ponad wojewódzkim lub co najmniej jednokrotnie laureatem konkursu/olimpiady/turnieju na szczeblu ogólnopolskim/międzynarodowym.

Wniosek o przyznanie stypendium może złożyć osoba, która w poprzednim roku szkolnym była uczniem szkoły. W przypadku uczniów, którzy w momencie składania wniosku są niepełnoletni, wniosek w ich imieniu składa rodzic lub opiekun prawny. Wiarygodność danych zawartych we wniosku potwierdza dyrektor szkoły, do której w poprzednim roku szkolnym uczęszczał uczeń ubiegający się o stypendium.

Wnioski (uzupełnione elektronicznie) wraz z kserokopią dokumentów potwierdzających osiągnięcia edukacyjne uczniów w roku szkolnym 2022/2023 należy złożyć w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku bądź przesłać pocztą na adres: Departament Edukacji, Sportu i Turystyki Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1415 – 097 Białystok w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 października 2023 r.

Kwota przyznanego stypendium dla jednego stypendysty za rok szkolny 2022/2023 wyniesie 6 tys. złotych. Formularz wniosku w załączeniu. Stypendia przyznawane są przez Zarząd Województwa Podlaskiego według zasad określonych w regulaminie stanowiącym zał ącznik do uchwały Nr XLII/381/17 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów za szczególne osiągnięcia w nauce w ramach Regionalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Województwa Podlaskiego z późn. zm.
https://podlaskie.eu/edukacja/stypendia-za-szczegolne-osiagniecia-w-nauce.html

Polecane inne artykuły

Autor ugkuz

Skip to content