Stypendium szkolne o charakterze socjalnym na rok szkolny 2020/2021

Uprawnieni do pomocy w formie stypendium szkolnego:
1. uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
2. wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno – wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
3. uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
zamieszkali na terenie gminy Kuźnica

Termin składania wniosków:
– od 1 września do 15 września w przypadku uczniów i wychowanków
– od 1 października do 15 października w przypadków słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych
Miejsce składania wniosków:
Urząd Gminy Kuźnica, pl. 1000-lecia Państwa Polskiego 1, pokój nr 5 (parter)

Wnioskodawcy:
1. rodzice ucznia
2. pełnoletni uczeń,
3. dyrektor szkoły, dyrektor kolegium pracowników służb socjalnych- za zgodą rodzica lub pełnoletniego ucznia

Wzór wniosku:
– dostępny w Urzędzie Gminy Kuźnica, pokój nr 5
-do pobrania na stornie internetowej: kuznica.ug.gov.pl. wniosek o stypendium szkolnego

Warunki przyznania stypendium szkolnego:
1. miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższa niż kwota 528,00 zł;
2. występowanie w rodzinie w szczególności: bezrobocia, niepełnosprawności, ciężkiej lub długotrwałej choroby, wielodzietności, braku umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizmu lub narkomanii, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe;
3. do wniosku należy dołączyć zaświadczenia o uzyskanych dochodach przez poszczególnych członków rodziny prowadzącej wspólne gospodarstwo domowe z miesiąca poprzedzającego złożenia wniosku tj,. sierpień 2020 r. (m.in.: zaświadczenia o wynagrodzeniu, zaświadczenie bądź decyzja określająca wysokość posiadanego gospodarstwa rolnego, zaświadczenie bądź oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń z pomocy społecznej, inne)
Ubiegający się o stypendium szkolne powinien złożyć wniosek wraz z wymaganymi dokumentami.

KATALOG WYDATK KWALIFIKOWANE DO STYPENDIUM SZKOLNEGO ZGODNIE Z ZALECENIAMI MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ
1. Całkowita lub częściowa refundacja kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą:
– płatne zajęcia lekcyjne oraz pozalekcyjne o charakterze edukacyjnym tj. kursy nauki języków obcych, informatyki, zajęcia sportowe, w tym na basenie, nauka tańca, nauka gry na instrumentach muzycznych, koszt udziału w wycieczkach szkolnych (np. teatr, kino, muzeum i in.).
2. Całkowita lub częściowa refundacja kosztów związanych z pobieraniem nauki:
– zakup podręczników tj.: podręczniki, ćwiczenia, lektury, vademecum, kompendium, słowniki, atlasy, encyklopedie, tablice matematyczne, chemiczne, fizyczne i astronomiczne, mapy, globusy oraz inne publikacje o charakterze edukacyjnym na różnych nośnikach, np. multimedialne i edukacyjne programy komputerowe;
– pomoce dydaktyczne i przybory szkolne tj.: tornister lub plecak szkolny, torba szkolna, kalkulator, piórnik, przybory geometryczne, zeszyty, bloki rysunkowe, gumki, temperówki, taśma klejąca, klej, korektor, długopisy, ołówki, kredki, rapidografy, cyrkle, pisaki, farby i inne przybory związane z zajęciami szkolnymi;
– biurko, krzesło, lampa na biurko – po 1 sztuce.
– zestaw komputerowy (komputer, drukarka, nośniki danych), laptop lub tablet, oprogramowanie, części do komputera (mysz, klawiatura, słuchawki, głośniki), nośniki danych ( pendrive, płyty), koszt naprawy komputera, drukarki, tusze do drukarek, papier do drukarek, pokrycie kosztów abonamentu internetowego ( od września do czerwca);
– inne artykuły niezbędne do nauki w poszczególnych rodzajach i typach szkół (poświadczone stosownym zaświadczeniem o uczęszczaniu do danej szkoły) tj.: przybory plastyczne – m.in.: farby, płótna, blejtramy, pędzle; instrumenty muzyczne, ubiór ochronny (fartuchy, mundurki wymagane przez szkołę) oraz inne związane ze specyfiką szkoły;
– strój galowy na akademie, uroczystości szkolne: biała bluzka/koszula, spódnica, garnitur, spodnie galowe – 1 sztuka raz na rok szkolny;
– strój sportowy wymagany w procesie edukacji, tj.:
-odzież sportowa:
– spodenki sportowe – nie więcej niż 1 szt. w semestrze,
– koszulki sportowe – nie więcej niż 2 szt. w semestrze,
– getry – nie więcej niż 1 szt. w semestrze,
– dres – nie więcej niż 1 komplet w semestrze – czyli spodnie dresowe i bluza,
– kąpielówki – nie więcej niż 1 szt. na semestr,
– czepek – nie więcej niż 1 szt. na semestr,
-okulary pływackie – nie więcej niż 1 szt. na semestr.,
– obuwie sportowe maksymalnie 1 para na semestr: typu: tenisówki, halówki, trampki lub adidasy,
– klapki na basen – nie więcej niż 1 para;

3. Całkowita lub częściowa refundacja kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i słuchaczy kolegiów):
– dojazd do i ze szkoły poza miejscem zamieszkania środkami komunikacji zbiorowej- bilety imienne ,
– zakwaterowanie w internacie, bursie lub stancji.

4. Faktury/rachunki, imienne bilety miesięczne (oryginał bądź kserokopia) potwierdzające wydatek muszą być wystawione imienne na rodzica/opiekuna, pełnoletniego ucznia. Istotne jest by np. plecak, buty itp. miały adnotacje „szkolne”, „sportowe” ( w przypadku niepełnej nazwy towaru wymagana jest odręczna adnotacja sprzedawcy z pieczątką sklepu i imienną pieczątka sprzedawcy- o ile posiada- oraz jego czytelny podpis na odwrocie faktury) a inne artykuły zakupione były zgodne z nazwami umieszczonymi w ww. katalogu zakupów. Data wystawienia dokumentu powinna zawierać się w okresie podanym w decyzji przyznającej stypendium szkolne

W roku szkolnym 2020/2021 obowiązują faktury za:
1. zakup podręczników – od lipca 2020 r.,
2. pozostałe materiały szkolne – od lipca 2020 r. – wg wykazu materiałów kwalifikowanych,
3. internet – od września br. do czerwca 2020r. ( faktura wraz z dowodem zapłaty, określenie tytułu wpłaty i kwota)
Jako nie związane z celami edukacyjnymi należy uznać wydatki na: odzież i obuwie do codziennego noszenia, opłacenie komitetu rodzicielskiego, ubezpieczenia uczniów lub wyżywienia w szkole
Niniejszy katalog nie zamyka drogi do rozliczenia stypendium szkolnego innymi niż wymienione w katalogu wydatkami, jeżeli Organ przyznający stypendium uzna, że stanowią wydatek o charakterze edukacyjnym.

ZASIŁEK SZKOLNY

Uprawnieni do pomocy w formie zasiłku szkolnego:
1. uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
2. wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno – wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
3. uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
zamieszkali na terenie gminy Kuźnica

Miejsce składania wniosków:
Urząd Gminy Kuźnica, pl. 1000-lecia Państwa Polskiego 1, pokój nr 5 (parter)

Wnioskodawcy:
1. rodzice ucznia
2. pełnoletni uczeń,
3. dyrektor szkoły, dyrektor kolegium pracowników służb socjalnych- za zgodą rodzica lub pełnoletniego ucznia

Wzór wniosku:
– dostępny w Urzędzie Gminy Kuźnica, pokój nr 5
-do pobrania na stronie internetowej: kuznica.ug.gov.pl wniosek o zasiłek szkolnego

Warunki przyznania zasiłku:
Zasiłek szkolny może być przyznany bez względu na dochód uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego (np. śmierci rodzica lub prawnego opiekuna, klęski żywiołowej, wydatków związanych z długotrwałą chorobą (ucznia, czy w rodzinie). Do wniosku należy dołączyć dokumenty, które potwierdzają zaistnienie zdarzenia losowego. O zasiłek szkolny można ubiegać się w ciągu dwóch miesięcy od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie, które stanowi podstawę do przyznania zasiłku szkolnego.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty)

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Wójt Gminy Kuźnica
DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA
Adres pocztowy: pl. 1000-lecia Państwa polskiego 1, 16-123 Kuźnica
Adres e-mail: sekretariat@kuznica.ug.gov.pl
Numer telefonu: 85 722 92 81
DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez adres e-mail iod@kuznica.ug.gov.pl
lub pisemnie na adres pl. 1000-lecia Państwa polskiego 1, 16-123 Kuźnica
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA
Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu przyznania bądź odmowy przyznania stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego, na podstawie art. 90d ustawy a dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz Uchwały Nr XV/104/16 Rady Gminy Kuźnica z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na ternie Gminy Kuźnica (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2016 r.poz. 2949).
ODBIORCY DANYCH

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, a także mogą być organy administracji publicznej, prokuratura oraz inne podmioty, jeżeli wykażą interes prawny w pozyskaniu danych osobowych
PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ
Pani/Pana dane nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowej lub państwa trzeciego.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany zgodnie z kategoriami archiwalnymi, o których mowa w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
PRAWA PODMIOTÓW DANYCH
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania sowich danych osobowych, żądania przeniesienia swoich danych osobowych.
PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH
Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i warunkiem rozpatrzenia wniosku o stypendium szkolnego bądź zasiłku szkolnego. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało pozostawianiem wniosku o przyznanie w/w świadczeń bez rozpoznania

Polecane inne artykuły

Autor ugkuz

Skip to content