Stypendium szkolne

Stypendium szkolne o charakterze socjalnym na rok szkolny 2022/2023

Uprawnieni do pomocy w formie stypendium szkolnego są:
1. uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
2. wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno – wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
3. uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
zamieszkali na terenie gminy Kuźnica
Termin składania wniosków:
– od 1 września do 15 września w przypadku uczniów i wychowanków
– od 1 października do 15 października w przypadków słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych
Miejsce składania wniosków:
Urząd Gminy Kuźnica, pl. 1000-lecia Państwa Polskiego 1, pokój nr 5 (parter)
Wnioskodawcy:
1. rodzice ucznia
2. pełnoletni uczeń,
3. dyrektor szkoły, dyrektor kolegium pracowników służb socjalnych- za zgodą rodzica lub pełnoletniego ucznia
Wzór wniosku:
– dostępny w Urzędzie Gminy Kuźnica, pokój nr 5
-do pobrania na stornie internetowej: kuznica.ug.gov.pl. wniosek o stypendium szkolnego
Warunki przyznania stypendium szkolnego:
1. miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższa niż kwota 600,00 zł;
2. występowanie w rodzinie w szczególności: bezrobocia, niepełnosprawności, ciężkiej lub długotrwałej choroby, wielodzietności, braku umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizmu lub narkomanii, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe;
3. do wniosku należy dołączyć zaświadczenia o uzyskanych dochodach przez poszczególnych członków rodziny prowadzącej wspólne gospodarstwo domowe z miesiąca poprzedzającego złożenia wniosku tj,. sierpień 2022 r. (m.in.: zaświadczenia o wynagrodzeniu, zaświadczenie bądź decyzja określająca wysokość posiadanego gospodarstwa rolnego, zaświadczenie bądź oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń z pomocy społecznej, inne)
Ubiegający się o stypendium szkolne powinien złożyć wniosek wraz z wymaganymi dokumentami.
KATALOG WYDATK KWALIFIKOWANE DO STYPENDIUM SZKOLNEGO ZGODNIE Z ZALECENIAMI MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ
1. Całkowita lub częściowa refundacja kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą:
– płatne zajęcia lekcyjne oraz pozalekcyjne o charakterze edukacyjnym tj. kursy nauki języków obcych, informatyki, zajęcia sportowe, w tym na basenie, nauka tańca, nauka gry na instrumentach muzycznych, koszt udziału w wycieczkach szkolnych (np. teatr, kino, muzeum i in.).
2. Całkowita lub częściowa refundacja kosztów związanych z pobieraniem nauki:
– zakup podręczników tj.: podręczniki, ćwiczenia, lektury, vademecum, kompendium, słowniki, atlasy, encyklopedie, tablice matematyczne, chemiczne, fizyczne i astronomiczne, mapy, globusy oraz inne publikacje o charakterze edukacyjnym na różnych nośnikach, np. multimedialne i edukacyjne programy komputerowe;
– pomoce dydaktyczne i przybory szkolne tj.: tornister lub plecak szkolny, torba szkolna, kalkulator, piórnik, przybory geometryczne, zeszyty, bloki rysunkowe, gumki, temperówki, taśma klejąca, klej, korektor, długopisy, ołówki, kredki, rapidografy, cyrkle, pisaki, farby i inne przybory związane z zajęciami szkolnymi;
– biurko, krzesło, lampa na biurko – po 1 sztuce.
– zestaw komputerowy (komputer, drukarka, nośniki danych), laptop lub tablet, oprogramowanie, części do komputera (mysz, klawiatura, słuchawki, głośniki), nośniki danych ( pendrive, płyty), koszt naprawy komputera, drukarki, tusze do drukarek, papier do drukarek, pokrycie kosztów abonamentu internetowego ( od września do czerwca);
– inne artykuły niezbędne do nauki w poszczególnych rodzajach i typach szkół (poświadczone stosownym zaświadczeniem o uczęszczaniu do danej szkoły) tj.: przybory plastyczne – m.in.: farby, płótna, blejtramy, pędzle; instrumenty muzyczne, ubiór ochronny (fartuchy, mundurki wymagane przez szkołę) oraz inne związane ze specyfiką szkoły;
– strój galowy na akademie, uroczystości szkolne: biała bluzka/koszula, spódnica, garnitur, spodnie galowe – 1 sztuka raz na rok szkolny;
– strój sportowy wymagany w procesie edukacji, tj.:
-odzież sportowa:
– spodenki sportowe – nie więcej niż 1 szt. w semestrze,
– koszulki sportowe – nie więcej niż 2 szt. w semestrze,
– getry – nie więcej niż 1 szt. w semestrze,
– dres – nie więcej niż 1 komplet w semestrze – czyli spodnie dresowe i bluza,
– kąpielówki – nie więcej niż 1 szt. na semestr,
– czepek – nie więcej niż 1 szt. na semestr,
-okulary pływackie – nie więcej niż 1 szt. na semestr.,
– obuwie sportowe maksymalnie 1 para na semestr: typu: tenisówki, halówki, trampki lub adidasy,
– klapki na basen – nie więcej niż 1 para;
3. Całkowita lub częściowa refundacja kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i słuchaczy kolegiów):
– dojazd do i ze szkoły poza miejscem zamieszkania środkami komunikacji zbiorowej- bilety imienne ,
– zakwaterowanie w internacie, bursie lub stancji.
4. Faktury/rachunki, imienne bilety miesięczne (oryginał bądź kserokopia) potwierdzające wydatek muszą być wystawione imienne na rodzica/opiekuna, pełnoletniego ucznia. Istotne jest by np. plecak, buty itp. miały adnotacje „szkolne”, „sportowe” ( w przypadku niepełnej nazwy towaru wymagana jest odręczna adnotacja sprzedawcy z pieczątką sklepu i imienną pieczątka sprzedawcy- o ile posiada- oraz jego czytelny podpis na odwrocie faktury) a inne artykuły zakupione były zgodne z nazwami umieszczonymi w ww. katalogu zakupów. Data wystawienia dokumentu powinna zawierać się w okresie podanym w decyzji przyznającej stypendium szkolne
W roku szkolnym 2022/2023 obowiązują faktury za:
1. zakup podręczników – od lipca 2022 r.,
2. pozostałe materiały szkolne – od lipca 2022 r. – wg wykazu materiałów kwalifikowanych,
3. internet – od września br. do czerwca 2023r. ( faktura wraz z dowodem zapłaty, określenie tytułu wpłaty i kwota)
Jako nie związane z celami edukacyjnymi należy uznać wydatki na: odzież i obuwie do codziennego noszenia, opłacenie komitetu rodzicielskiego, ubezpieczenia uczniów lub wyżywienia w szkole
Niniejszy katalog nie zamyka drogi do rozliczenia stypendium szkolnego innymi niż wymienione w katalogu wydatkami, jeżeli Organ przyznający stypendium uzna, że stanowią wydatek o charakterze edukacyjnym.
ZASIŁEK SZKOLNY
Uprawnieni do pomocy w formie zasiłku szkolnego:
1. uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
2. wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno – wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
3. uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
zamieszkali na terenie gminy Kuźnica
Miejsce składania wniosków:
Urząd Gminy Kuźnica, pl. 1000-lecia Państwa Polskiego 1, pokój nr 5 (parter)
Wnioskodawcy:
1. rodzice ucznia
2. pełnoletni uczeń,
3. dyrektor szkoły, dyrektor kolegium pracowników służb socjalnych- za zgodą rodzica lub pełnoletniego ucznia
Wzór wniosku:
– dostępny w Urzędzie Gminy Kuźnica, pokój nr 5
-do pobrania na stronie internetowej: kuznica.ug.gov.pl wniosek o zasiłek szkolnego
Warunki przyznania zasiłku:
Zasiłek szkolny może być przyznany bez względu na dochód uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego (np. śmierci rodzica lub prawnego opiekuna, klęski żywiołowej, wydatków związanych z długotrwałą chorobą (ucznia, czy w rodzinie). Do wniosku należy dołączyć dokumenty, które potwierdzają zaistnienie zdarzenia losowego. O zasiłek szkolny można ubiegać się w ciągu dwóch miesięcy od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie, które stanowi podstawę do przyznania zasiłku szkolnego.

Polecane inne artykuły

Autor ugkuz

Skip to content