Wójt Gminy Kuźnica zaprasza do składania ofert

Wójt Gminy Kuźnica ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r.
O dotację mogą się ubiegać organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Kuźnica lub przesyłać pocztą na adres: Urząd Gminy Kuźnica, pl. 1000-lecia Państwa Polskiego 1, 16-123 Kuźnica do dnia 12 lutego 2020 r. do godziny 15.00.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kuźnica.

http://kuznica.ug.gov.pl/wp-content/uploads/2020/01/zarządzenie-w-sprawie-ogłoszenia-otwartego-konkursu-ofert-1.pdf

Polecane inne artykuły

Autor ugkuz

Skip to content