Wójt Gminy Kuźnica zaprasza do składania ofert

Wójt Gminy Kuźnica ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r.
O dotację mogą się ubiegać organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na realizację zadania publicznego na 2021 rok” do skrzynki znajdującej się obok drzwi wejściowych do Urzędu Gminy Kuźnica lub przesyłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Kuźnica,
pl. 1000-lecia Państwa Polskiego 1, 16-123 Kuźnica do dnia 10 marca 2021 r. do godz. 15.00.

Zarządzenie Nr 159/21

Polecane inne artykuły

Autor ugkuz

Skip to content