Wyniki konsultacji dotyczących projektu Programu współpracy Gminy Kuźnica z organizacjami pozarządowymi

Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem Programu, formularzem do zgłaszania uwag zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Gminy Kuźnica oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kuźnica.

Konsultacje trwały w dniach od 19 stycznia 2017r. do 02 lutego 2017r. Do wzięcia udziału w konsultacjach zaproszono wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie lub na rzecz mieszkańców Gminy Kuźnica.

Celem konsultacji było zebranie opinii i uwag ww. podmiotów na temat projektu Programu, które należało składać w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Gminy Kuźnica bądź przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@kuznica.ug.gov.pl.

W trakcie konsultacji nie zgłoszono żadnych uwag do projektu Programu współpracy Gminy Kuźnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.

Polecane inne artykuły

Autor ugkuz

Skip to content