Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych

Wójt Gminy Kuźnica zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych w sprawie projektu Programu współpracy Gminy Kuźnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 rok.
Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Gminy Kuźnica.

Czas trwania konsultacji: 19 stycznia – 02 lutego 2017 r.

Opinie do Programu należy zgłaszać pisemnie, korzystając z załączonego formularza „Ankiety konsultacyjnej” w Sekretariacie Urzędu Gminy Kuźnica, pok. nr 19 (I piętro), ul. Plac Tysiąclecia Państwa Polskiego 1, 16-123 Kuźnica lub mailowo na adres: sekretariat@kuznica.ug.gov.pl.

Konsultacje prowadzone są w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) oraz na podstawie Uchwały Nr VI/30/11 Rady Gminy Kuźnica z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia szczegółowego konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2011 Nr 136, poz. 1580).

Wyniki konsultacji zamieszczone będą w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Kuźnica oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kuźnica, nie później niż w ciągu 30 dni od dnia zakończenia konsultacji.

Ankieta konsultacji
Projekt Programu współpracy na rok 2017
Zarządzenie Nr 178-17

Polecane inne artykuły

Autor ugkuz

Skip to content