Zaproszenie do Udziału w Konsultacjach Społecznych

Wójt Gminy Kuźnica zarządza przeprowadzenie w terminie od dnia 8 listopada do dnia 22 listopada 2016 r. na terenie Gminy Kuźnica konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których celem jest zebranie propozycji, uwag i opinii dotyczących projektu Programu współpracy Gminy Kuźnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 rok.

Opinie do Programu należy zgłaszać pisemnie, korzystając z załączonego formularza „Ankiety konsultacyjnej” w Sekretariacie Urzędu Gminy Kuźnica, pok. nr 19 (I piętro), ul. Plac Tysiąclecia Państwa Polskiego 1, 16-123 Kuźnica lub mailowo na adres: sekretariat@kuznica.ug.gov.pl.

Konsultacje prowadzone są w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 ze zm.) oraz na podstawie Uchwały Nr VI/30/11 Rady Gminy Kuźnica w sprawie ustalenia szczegółowego konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.


Wyniki konsultacji zamieszczone będą w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Kuźnica oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kuźnica, nie później niż w ciągu 30 dni od dnia zakończenia konsultacji.

Ankieta konsultacji w formacie doc

Projekt Programu współpracy Gminy Kuźnica z organizacjami pozarządowymi_2017 w formacie pdf

Polecane inne artykuły

Autor ugkuz

Skip to content