Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych

    Wójt Gminy Kuźnica zgodnie z zarządzeniem nr 244/17 z dnia 9 października 2017 roku, zarządza przeprowadzenie w terminie od dnia 24 października 2017r. do dnia 7 listopada 2017 r. na terenie Gminy Kuźnica konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których celem jest zebranie propozycji, uwag i opinii dotyczących projektu Programu współpracy Gminy Kuźnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.

    Opinie do Programu należy zgłaszać korzystając z załączonego formularza „Ankiety konsultacyjnej”. Wypełnione formularze można dostarczyć drogą elektroniczną na adres: sekretariat@kuznica.ug.gov.pl,  osobiście lub drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Kuźnica, pl. 1000-lecia Państwa Polskiego 1, 16-123 Kuźnica od 24 października 2017r. do 7 listopada 2017r.

    Konsultacje prowadzone są w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 i 1948, oraz z 2017 r. poz. 60 i 573) oraz na podstawie Uchwały Nr VI/30/11 Rady Gminy Kuźnica w sprawie ustalenia szczegółowego konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 136, poz. 1580).

   Wyniki konsultacji zamieszczone będą w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Kuźnica oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kuźnica, nie później niż w ciągu 30 dni od dnia zakończenia konsultacji.

Ankieta konsultacyjna w postaci pliku pdf
Projektu Programu współpracy Gminy Kuźnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 w formacie pdf

Polecane inne artykuły

Autor ugkuz

Skip to content