Ogłoszenie o obowiązku przedłożenia „Informacji o wyrobach zawierających azbest”

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.), w związku z § 10 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest. (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31), Wójt Gminy Kuźnica informuje o obowiązku przedłożenia „Informacji o wyrobach zawierających azbest”.

Osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą przedkłada informację Wójtowi, o której mowa powyżej w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku. Formularze niezbędne do złożenia ww. informacji dostępne są w Urzędzie Gminy Kuźnica, Plac 1000-lecia P.P. 1., pok. nr 19 oraz na stronie internetowej kuznica-podlaskie.pl.

Załączniki:

Polecane inne artykuły

Autor ugkuz

Skip to content