Dofinansowanie z PWT PL-BY-UA 2014-2020 na modernizację oczyszczalni ścieków

Gmina Kuźnica pozyskała dofinansowanie na realizację projektu „Poprawa zdolności do ochrony i promocji dziedzictwa naturalnego w Gminie Kuźnica i Rejonie Berezowskim poprzez wspólne inicjatywy w obszarze transgranicznym” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020 cel tematyczny „Dziedzictwo”. (więcej…)

Stypendium Edukacyjne

Zarząd Województwa Podlaskiego informuje o możliwości ubiegania się o stypendium edukacyjne.
Stypendia mogą otrzymać uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej oraz studenci I roku zamieszkali na terenie województwa podlaskiego za szczególne osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2016/2017.
Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania stypendiów dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku w zakładce Edukacja → Stypendia → Stypendia za szczególne osiągnięcia w nauce → 2016/2017:

Link do strony

 oraz pod numerem telefonu: (085) 66 54 536 – Departament Edukacji, Sportu i Turystyki.

Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych

    Wójt Gminy Kuźnica zgodnie z zarządzeniem nr 244/17 z dnia 9 października 2017 roku, zarządza przeprowadzenie w terminie od dnia 24 października 2017r. do dnia 7 listopada 2017 r. na terenie Gminy Kuźnica konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których celem jest zebranie propozycji, uwag i opinii dotyczących projektu Programu współpracy Gminy Kuźnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.

(więcej…)